Avdeling

DART

Vi forsker på hvordan flest mulig kan delta i informasjonssamfunnet. Universell utforming og brukskvalitet er en rød tråd i alle våre prosjekter.

Vi er spesielt opptatt av hvordan utvikle løsninger som fungerer godt på tvers av enheter, i ulike situasjoner, og med et bredt spekter av mennesker. Våre målgrupper består ofte av eldre og personer med ulike forutsetninger og behov, som nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter sensoriske, motoriske, språklige og kognitive funksjonsnedsettelser.

NRs digital inkluderings-gruppe jobber tett sammen med andre faggrupper og forskningsmiljøer, f.eks. vår gruppe for det som gjelder sikkerhet, personvern og tillitt, og gruppen for smarte informasjonssystemer for anvendelse av systemteknologi, multimodalitet og multimedia.

Arbeidet vårt er delvis finansert av offentlige instanser som NFR and EU og delvis gjennom småskala-oppdrag i form av forsknings- og innovasjonsprosjekter for næringslivet, organisasjoner og myndighetene.

Aktuelle prosjekter

Andre prosjekter

u003cstrongu003eNettverksbygging blant pårørende til personer med demensu003c/strongu003e / KONTAKTNett (2017 – 2020, Førde kommuneu003cbru003eHøgskulen på Vestlandet, Conexus)u003cstrongu003e:u003c/strongu003e

Pårørende spiller en helt sentral rolle i omsorgen for personer med demens og er ofte helt avgjørende for at den eldre kan fortsette å bo i eget hjem. Myndighetene anbefaler i dag at de offentlige tjenestene skal legge til rette for et godt samarbeid med hjelp og støtte til pårørende. Et godt og tett pårørendesamarbeid kan føre til at eldre med demens får mulighet til å bo lengre hjemme, noe som de aller fleste eldre ønsker. En fast struktur for tidlig kunnskap og informasjon til hele det personlige nettverket vil gjøre samarbeid og avlastning innad i nettverket lettere gjennom hele omsorgsforløpet, noe som er en fordel for både de pårørende, den eldre og de offentlige tjenestene.Nettverksverktøyet som her skal utvikles vil bidra til dette og vil være tilpasset nettverks-medlemmer som er geografisk spredt og vil gjøre «samarbeid og omsorg på avstand» enklere.

KONTAKTnett kan tilby relevant informasjon og kunnskap tilrettelagt for flere i nettverket omkring personen som har en demenslidelse. Nettverksverktøyet skal inneholde ulike komponenter som skal utvikles og prøves ut i prosjektet: En metode for identifisering av nettverksmedlemmer (metoden skal utvikles i samarbeid med personer med demens), struktur og preferanser for formidling av ulike typer informasjon i ulike faser og til ulike nettverksmedlemmer, og et ikt-verktøy som støtter kommunikasjon og samhandling, opplæring og informasjonsspredning. Personer i det personlige nettverket skal få tilgang til informasjon og kunnskap i et eget lukket nettverk. Informasjon og kunnskap som formidles i nettverket skal være relatert til personen som har behov for hjelp.

Verktøyet vil være tilgjengelig som en lett tilgjengelig app på en smarttelefon eller som en nettside på en pc. Det vil være aktuelt med autentisering, dvs. brukeren må logge seg inn.

Prosjektet vil kunne dra nytte av komponenter i eksisterende løsninger. Mikrolæringsplattformen mYouTime fra Conexus vurderes brukt som plattform i utviklingen. Verktøyet Conexus Companion støtter tverrfaglig samhandling på tvers av offentlige hjelpetjenester som er ansvarlig for barn og unge med behov for bistand – noen av komponentene vil også trolig kunne brukes i KONTAKTnett.  

Prosjekter og tjenester

Vi har gjennomført en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter med fokus på tilgjengelighet og universell utforming av IKT.

Vi tilbyr også tjenester innen universell utforming, tilgjengelighet og brukskvalitet til den private og offentlige sektoren. Dette inkluderer brukerundersøkelser og tester, utvikling og evaluering av nettsider og IKT-tjenester, teknisk testing og ekspertevalueringer. Se egen oversikt over våre tjenester.

Nyhetsbrev

La oss sende deg vårt nyhetsbrev som vi sender ut 2-4 ganger i året! Der forteller vi om siste nytt fra forskningsverden, våre prosjekter og annonserer seminar og kurs.

Abonnér

E-borgerpanel

E–borgerpanelet er en gruppe personer som kan bli forespurt om å delta i intervjuer eller uttesting av IKT mot en liten økonomisk kompensasjon. Høres interessant ut? Da burde du lese mer om panelet og melde deg på

Forskningsaspekter

Blant aktuelle temaer er de følgende forskningsaspektene:

  • Automatisk tilpassing til brukerens forutsetninger, behov og preferanser
  • IKT-støttet læring, når man trenger det der hvor man trenger det
  • Teknisk støtte for personer med lese- og skrivevansker
  • Identifisering av IKT-barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Verktøy til utvikling av universelt utformede løsninger, og verktøy til tilgjengelighetstester