Algoritmer er mer enn bare data – de kan diskriminere og gjøre urett

Publication details