M5Product: Self-harmonized Contrastive Learning for E-commercial Multi-modal Pretraining

  • Xiao Dong
  • Xunlin Zhan
  • Yangxin Wu
  • Yunchao Wei
  • Michael Kampffmeyer

Publication details