ARMANI: Part-level Garment-Text Alignment for Unified Cross-Modal Fashion Design

  • Xujie Zhang
  • Yu Sha
  • Michael Kampffmeyer
  • Zhenyu Xie
  • Zequn Jie

Publication details

  • Journal: SIGMM Records, 2022