Utvikling av intensiv opptrening av språklige ferdigheter for elever med autismespekterforstyrrelse ved hjelp av sosiale roboter: Populærvitenskapelig rapport fra forprosjekt

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral