Nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) til NR

Norges Forskningsråd har bevilget et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon, (SFI) til Norsk Regnesentral og dets samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Bergen sammen med åtte næringslivs- og offentlige partnere: ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige, Norsk Hydro, NAV, Skatteetaten og Telenor. Senteret vil hete Big Insight – Statistics for the knowledge economy og skal utvikle nye metoder innen statistikk og maskinlæring som håndterer store datamengder.

Det samles inn enorme mengder data innen mange forskjellige anvendelser. Senteret skal bidra til at disse dataene brukes til å gi dyp innsikt og bedre beslutninger. Big Insight skal utvikle innovative løsninger for de viktige utfordringene i et konsortium med private, offentlige og forskningspartnere.

Det skal utvikles nye metoder innen statistikk og maskinlæring med fokus på metoder som gir innsikt i hvert enkelt individ/enhet og metoder som predikerer faseoverganger. Big Insight skal være et ledende internasjonalt senter i bruk av modellbasert statistikk for komplekse, høydimensjonale data for å finne nye innovative løsninger.

NRs adm. direktør Lars Holden sier om tildelingen: «Det har vært en meget hard konkurranse om disse midlene i Forskningsrådet. At vi får bevilgningen viser at analyse av store datamengder er et meget viktig felt for norsk næringsliv og offentlig sektor.

Bevilgningen er også en meget stor anerkjennelse til fagmiljøet som står bak søknaden hos bedrifter, offentlige etater og forskningspartnerne. Den gir oss unike muligheter til å bidra på dette viktige internasjonale feltet.»

«Vi gleder oss stort til samarbeidet med et solid knippe sterke brukerpartnere fra både privat og offentlig sektor. Det er i skjæringspunktet mellom den generiske metodikken vi skal utvikle, og de spesifikke utfordringene hos hver enkelt partner, det blir virkelig spennende. Gjennom partnerne skal innovative løsninger iverksettes i praksis.

Vi er svært takknemlige for den tillit partnerne har vist oss ved å ville være med i Big Insight med spennende problemstillinger, kompetanse og finansiering. Vi skal jobbe knallhardt for å vise dem tilliten verdig,» forteller NRs ass. direktør André Teigland som har koordineringsansvaret opp mot partnerne i senteret.

Påtroppende senterleder professor Arnoldo Frigessi utdyper hva senteret Big Insight skal jobbe med: «Statistikk er en av dette århundrets viktigste vitenskaper. Vi omgjør data til kunnskap og velforankrede tiltak. Vi skal utvikle nye statistiske metoder som bringer oss videre fra avgjørelser basert på typisk og gjennomsnittlig oppførsel mot individualiserte løsninger innen for eksempel medisinsk behandling, servicetilbud eller markedsføring.

Vi skal utvikle nye modeller for bedre å kunne predikere fenomener som er ustabile og ute av ekvilibrium, forstå uforklarte mekanismer og sammenhenger, avdekke skjulte mønstre, fremsette spissede spørsmål. Vi skal også utdanne mange unge forskere innen moderne datavitenskap, klare for fremtidens utfordringer.

Jeg ser spesielt frem til vitenskapelig samarbeid med så mange eminente forskere fra UiO, NR, UiB og fra alle partnerne, på tvers av disipliner, i noe som vil bli omtrent som et renessanse-verksted!»

Forskningsrådet bevilger 12 mill. kr og partnere 7,5 mill. årlig. I tillegg kommer egeninnsats fra forskningspartnere på 13 mill. og brukerpartnere på 10 mill. årlig. Bevilgningen er for fem år med mulighet til å forlenge med ytterligere tre år. Senteret bygger på erfaringene fra Statistics for innovation (SFI)2, men faglig fokus og metoder er skiftet til problemer med mye data, anvendelsene er hovedsakelig nye og det er seks nye partnere i senteret.  

Les mer om tildelingen på Forskningsrådets sider.