Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring og IKT.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans/forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, helse, forvaltning og bildeanalyse. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet, universell utforming og smarte informasjonssystemer.

NR er alltid åpen for nye oppdrag. Vi ønsker de krevende problemstillingene som er viktige for våre kunder. NR har kontorer i Kristen Nygaards hus ved Universitetet i Oslo. NR har ca 85 ansatte, og flertallet av forskerne har doktorgrad. NRs fagområder er metodefag, og vi har dermed et tett samarbeid med mange andre forskningsmiljøer, i tillegg til brukere innen næringslivet og offentlig sektor.

Historien om regnesentralen som ble metodeinstitutt

Norsk Regnesentral ble opprettet med en hovedavdeling ved Sentralinstituttet for industriell forskning og lokale avdelinger ved andre større forskningsmiljøer i 1952. Fra 1958 ble NR et selvstendig forskningsinstitutt under NTNF og ble senere fristilt i 1985. NR var et nasjonalt regnesenter frem til slutten av 60-årene. Da andre miljøer fikk tilsvarende regnemaskiner, ble NR endret til et metodeinstitutt.

Ole-Johan Dahl, Kristen Nygaard og Simula

NR hadde Norges første elektroniske datamaskin NUSSE som i dag står på Teknisk museum. NR er kjent for å ha utviklet det første objektorienterte programmeringsspråket Simula i 60-årene. I 2001 mottok Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard både IEEE John von Neumann Medaljen og Turingprisen  for å ha oppfunnet Simula.

NR har tradisjonelt vært tidlig ute med IKT-utvikling på en rekke områder. Etter hvert som områdene har blitt mer kommersielle, har NR vendt seg mot nye anvendelser av IKT.

NR har arbeidet med statistikk siden 1952.  Statistikk og IKT er metodefag som anvendes på et stort antall områder. NR har derfor et meget stort antall samarbeidspartnere innen mange andre forskningsområder og andre brukere av disse fagene.

NR hadde et senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI, Statistics for innovation i perioden 2007-2014 og har et nytt senter, Big Insight, for perioden 2015-2023.

Jubileumsboken fra 2002

Jubileumsbok

I anledning 50-årsjubileet i 2002 ble det laget en bok om Norsk Regnesentrals historie. Boken har bidrag fra nesten 50 personer, hvorav de fleste selv har vært ansatte ved instituttet. Boken er rikt illustrert, og er på 392 sider.

Boken gir en oversikt over instituttets utvikling fra regnesentral til metodeinstitutt og fra serviceorgan underlagt NTNFs utvalg for matematikkmaskiner til fristilt forskningsstiftelse. I tillegg inneholder boken artikler om instituttets bidrag innen en en rekke fagområder:

  • Detaljert oversikt over bakgrunnen, utviklingen og og resultatene av SIMULA
  • Utviklingen innen kvantitative metoder, som tekniske beregninger, operasjonsanalyse, kart, fjernmåling, bildeanalyse og statistikk
  • Utviklingen av datateknologi og datakommunikasjon
  • Datateknologien i samfunnsmessig perspektiv
  • Forholdet til omgivelsene
  • Konflikten med NTNF i 1968-1970 blir dekket av flere forfattere med forskjellig ståsted
  • Det sosiale livet ved Norsk Regnesentral
  • Oversikt over utviklingen av organisasjonen og liste over alle ansatte i hovedstilling gjennom 50 år

Boken koster kr 200,- (+ porto) og kan bestilles fra Norsk Regnesentral på e-post nr@nr.no eller telefon 2285 2500