Plan for likebehandling

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, med virkning fra 1.1.2020, pålegger alle norske arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette arbeidet skal dokumenteres og utføres i samarbeid med ansattes organisasjoner. Årsberetning skal ha en redegjørelse for tilstanden og tiltakene som er iverksatt.  

Flere av NRs finansieringskilder, som Norges forskningsråd og EUs rammeprogram, har ekstra krav for å sikre likestilling og hindre diskriminering. Denne planen tilfredsstiller både norske lovkrav og kravene fra NRs finansieringskilder. Likestilling og likebehandling er også viktig i NRs kontinuerlige arbeid for å bedre vår forskning, kultur og organisasjon. Planen er derfor dynamisk og innebærer at det iverksettes spesielle tiltak hvis det avdekkes forskjeller eller på annen måte vurderes som nødvendig.

Ansvar og ressurser

NRs ledelse ved administrerende direktør er ansvarlig for å følge opp planen. Tiltakspunktene vil følges opp av HR-leder og administrerende direktør personlig. NR vil gi de tilstrekkelige ressursene som kreves til å gjennomføre tiltakene.

Status

 Ansatte i hovedstilling i administrasjonForskere i hovedstillingLedelseAnsatte i hovedstillingStyre
Kvinner8222324
Menn4525613
Total12747937
Status pr 1.1. 2024

Normalt har NR bare faste ansatte, unntaket er PhD-stipendiater og ansatte i bistillinger. Pr 1. januar 2024 hadde instituttet én ansatt i midlertidig stilling i tillegg til ansatte i bistilling. NR hadde ved inngangen til 2024 12 ansatte i hovedstilling fra 7 andre europeiske land og 9 ansatte fra 7 ikke-europeiske land.

NR gir lik behandling av begge kjønn og alle minoriteter ved rekruttering, karriereutvikling, lønnsdannelse og forfremmelser. NRs kjønnsbalanse avhenger av rekrutteringsgrunnlaget og påvirkes av den generelle ubalansen innen NRs teknologisk fagområder, der kvinner er underrepresentert.

NR gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelse regelmessig hvert tredje år, sist i november 2021. På alle de 8 hovedtemaene i undersøkelsen ga NRs ansatte mer positive tilbakemeldinger enn gjennomsnittet fra sammenliknbare forskningsinstitutter. Ny undersøkelse vil gjennomføres høsten 2024. NR har den nødvendige ekspertise for å jobbe med likestilling og minoriteter.

NR har i tråd med aktivitets- og redegjørelsesplikten sammenliknet lønn mellom kjønnene innen samme stillingskategori pr 1. januar 2024. NR har delt de ansatte i 12 ulike kategorier. Kvinners lønn i forhold til menn varierer mellom 92,6 % og 106,2 % i de 12 kategoriene.

Totalt var sykefraværet på 3,4 % i 2023. NRs sykefravær ligger under gjennomsnittet i bransjen Forskning og utviklingsarbeid. NR har stort fokus på tilrettelegging, slik at ansatte med restarbeidsevne kan jobbe det de har kapasitet til.

NR betaler full lønn utover 6 G ved sykdom og ved uttak av foreldrepermisjon. Kvinner tok i snitt ut 28 uker foreldrepermisjon og menn 17 uker i 2023.

NR hadde 63 kvinnelige, 114 mannlige og 7 søkere med ukjent kjønn ved utlysninger av hovedstillinger ved instituttet i 2023. Det ble ansatt 5 kvinner og 8 menn.

NR har god tilgjengelighet både fysisk og på internett.

Målsetning

 1. Sikre lik behandling av begge kjønn og alle minoriteter i ansettelse, karriereutvikling og forfremmelser.
 2. Ha en tydelig og kommunisert kultur som uttrykker og sikrer at alle personer skal behandles med respekt og verdighet.

Årlig arbeidsplan

 1. Rapportere statistikk om kjønn i årsrapport, til NRs styre, Forskningsrådet, SSB og andre offentlige organer som ber om dette. Hvis statistikken ikke er tilfredsstillende, vil ledelsen iverksette tiltak for å analysere problemet og sikre tilfredsstillende utvikling.
 2. Vurdere kjønnsbalanse i all rekruttering, karriereutvikling og beslutningsprosesser.
 3. Overvåke arbeidsbelastning for å sikre at denne er tilfredsstillende.
 4. Etablere en arbeidsgruppe hvis dette er nødvendig for å sikre kjønnsbalanse og annen likebehandling i rekruttering eller karriereutvikling.

Kultur

 1. Likebehandling av alle personer uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, religion, seksuell orientering og nasjonalitet.
 2. God representasjon av begge kjønn i alle ansettelseskategorier, i ledelse og beslutningstaking.
 3. Tilstrebe en tilfredsstillende arbeidsbelastning for alle ansatte.
 4. Sikre et godt arbeidsmiljø der alle ansatte blir behandlet med respekt og verdighet.
 5. Arbeide kontinuerlig med å videreutvikle denne kulturen.

Vedtatt av NRs ledelse 12.04.2024.