I Norge er det en lov om likestilling og forbud mot diskriminering, med virkning fra 1.1.2020, som pålegger alle norske arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette arbeidet skal dokumenteres og utføres i samarbeid med ansattes organisasjoner. Årsberetning skal ha en redegjørelse for tilstanden og tiltakene som er iverksatt.  

Flere av NRs finansieringskilder, som Norges forskningsråd og EUs rammeprogram, har ekstra krav for å sikre likestilling og hindre diskriminering. Denne planen tilfredsstiller norske lovkrav og kravene fra NRs finansieringskilder. Likestilling og likebehandling er også viktig i NRs kontinuerlige arbeid for å bedre vår forskning, kultur og organisasjon. Denne planen er derfor dynamisk og innebærer å iverksette spesielle tiltak hvis det avdekkes forskjeller eller på annen måte vurderes som nødvendig.

Ansvar og ressurser

NRs ledelse ved administrerende direktør er ansvarlig for å følge opp planen. Tiltakspunktene vil følges opp av HR-rådgiver og administrerende direktør personlig. NR vil gi de tilstrekkelige ressursene som kreves til å gjennomføre tiltakene. NR er en liten organisasjon og det er mer naturlig å inkludere likebehandling i kulturen enn å skrive omfattende planer og avsette egne personer som på full tid følger opp planene.

Status

 AdministrasjonForskereLedelseStyre
Menn35835
Kvinner61922
Total97757
Andel kvinner67%23%40%28%
Status pr 1.1. 2021

NR’s organisasjon er så liten at tilfeldigheter påvirker tallene. Eksempelvis var kvinneandelen i styret 72% ved 1.1.2020. NRs kjønnsbalanse avhenger også av kjønnsbalansen innen et fagområde. Dette er spesielt et problem for internasjonal rekruttering innen teknologi. Vi har åtte ansatte fra seks andre europeiske land, og tolv ansatte fra ni ikke-europeiske land.

NR gir lik behandling av begge kjønn og alle minoriteter innen rekruttering, karriereutvikling, lønn og forfremmelser og forsøker å unngå alle typer skjevheter. Det er ingen rapporterte konflikter eller klager på forskjellsbehandling. Arbeidsmiljøundersøkelse fra 2018 bekrefter en tilfredsstillende arbeidsbelastning. NR har den nødvendige ekspertise for å jobbe med likestilling og minoriteter.

Målsetning

 1. Sikre lik behandling av begge kjønn og alle minoriteter i ansettelse, karriereutvikling, forfremmelse og forsøke å unngå alle typer skjevheter.
 2. Forsøke å oppnå lik behandling av begge kjønn i alle ansettelseskategorier og styrer.

Årlig arbeidsplan

 1. Rapportere statistikk om kjønn i årsrapport, til NRs styre, Forskningsrådet, SSB og andre offentlige organer som ber om dette. Hvis statistikken ikke er tilfredsstillende, vil ledelsen iverksette til for å analysere problemet og sikre tilfredsstillende utvikling.
 2. Vurdere kjønnsbalanse i all rekruttering, karriereutvikling og beslutninger.
 3. Overvåke arbeidsbelastning for å sikre at denne er tilfredsstillende.
 4. Vurdere om det er en kjønnsproblemstilling i NRs forskning og i hele forskningen innen et område.
 5. Etablere en arbeidsgruppe hvis dette er nødvendig for å sikre kjønnsbalanse i rekruttering eller karriereutvikling.
 6. Ha en tydelig og kommunisert uttalelse om at alle personer skal behandles med respekt og verdighet.

Kultur

 1. Fokusere på vitenskapelig kvalitet i forskningen.
 2. Likebehandle alle personer uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, alder, religion, seksuell orientering og nasjonalitet.
 3. Forsøke å oppnå lik representasjon av begge kjønn i alle ansettelseskategorier, i ledelse og beslutningstaking. Dette inkluderer ansettelser og karriereutvikling.
 4. Ansatte skal ha en tilfredsstillende arbeidsbelastning.
 5. Godt arbeidsmiljø der alle ansatte blir behandlet med respekt og verdighet.
 6. NR jobber kontinuerlig med å videreutvikle denne kulturen.

Vedtatt av NRs ledelse 13.08.2021.