Positiv evaluering av NR

Front page evaluation report og technical industrial research institutesNorges forskningsråd har gjennomført en evaluering av alle de teknisk-industrielle instituttene. NR er ett av 18 miljøer som er evaluert, og NR får en meget positiv evaluering. NRs adm. direktør Lars Holden er godt fornøyd med evalueringen.

Dette inngår i en evaluering av alle de ulike gruppene av forskningsinstitutter. På samme måte som for miljøinstituttene, gir evalueringen en meget positiv samlet vurdering av instituttene. Vurderingen slår fast at instituttene bidrar med 1,1% av verdiskapningen i privat sektor, eller sagt på en annen måte, ca 80 mrd kroner årlig. Det er et meget stort bidrag. En kundeundersøkelse viser at kundene er godt fornøyd med instituttenes arbeid. Panelet oppfordrer myndighetene til å bruke instituttene bedre i å styrke innovasjonen og i omstillingen av næringslivet.

Evalueringen er tilgjengelig hos Forskningsrådet.

Evalueringen er basert på en egenevaluering, brukerundersøkelse, effekt-analyse, faktarapport, bibliometriundersøkelse i tillegg til hovedrapporten fra evalueringspanelet. Panelet gir råd til departementene, Forskningsrådet, instituttene samlet og til hvert enkelt institutt. Disse skal følges opp av hver part for seg og i en koordinering av Forskningsrådet.

NR får en meget god vurdering av panelet. NR karakteriseres som i en faglig nisje som bidrar vesentlig til verdiskapningen i Norge, har fornøyde kunder, gode akademiske resultater og solid økonomi. De anbefaler NR å arbeide med rekruttering, gi unge personer gode utviklingsmuligheter og styrke kommersialiseringen.

Holden mener det har vært en grundig evaluering, og den skal følges opp i samarbeid med de andre instituttene og Forskningsrådet.