Rapporten om fremtidsscenarier for universell utforming er offentliggjort

7. november 2016 offentliggjorde Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) rapporten Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Rapporten skisserer flere aktuelle fremtidsscenarier for et universell utformet samfunn og tar også opp spørsmålet hvordan handlingsrommet ser ut for å oppnå universell utforming i sammfunnet.

Rapporten ble utarbeidet i fellesskap av Norsk Regnesentral og Jan Dietz og er avsluttende leveranse i prosjektet Scenarier ‒ universell utforming og veien mot 2025.