Personvernets dag

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Dette er ord hentet fra FNs menneskettigheter.

Den norske Grunnloven slår i § 102 fast at “Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.”

Personvernet er godt beskrevet i lover over hele verden, og blir altså ansett som en generell menneskerettighet.

Personvernets dag

NR har flere prosjekt som dreier seg om hvordan vi skal ta vare på personvernet i møte med teknologi.

Clean up ser på hvordan vi kan utvikle nye metoder for automatisk å anonymisere tekstdokumenter som inneholder personlige data:

ALerT-prosjektet brukes ulike metoder til å undersøke og analysere hvem som deler persondata, tiltak for å beskytte opplysninger, hvem som er mest utsatt for misbruk av data, personvern, psykologi og beslutningsadferd: