Elektronisk stemming ved fremtidige valg?

Norsk Regnesentral og Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning, som en del av departementets oppfølging av utredningen fra valglovutvalget.

I 2020 konkluderte Valglovutvalget med at teknologien ikke var sikker nok til å innføre elektronisk stemming ved stortingsvalg og lokalvalg i Norge, og at det var nødvendig med videre kunnskaps- og erfaringsinnhenting om elektronisk stemmegiving.

Wolfgang Leister, forskningssjef for avdelingen som jobber med IKT i NR

– Det er viktig for demokratiet at befolkningen kan stole på systemer for stemmegivning ved valg. For NR er det en del av samfunnsoppdraget å gi beslutningstakere i offentlige organer tilgang til kunnskapsbaserte fakta. Vi er glade for at vi, sammen med Oslo Economics, kunne bidra til å gi kunnskapsbaserte innspill til det videre arbeidet i valglovutvalget, sier Wolfgang Leister. Han er forskningssjef for IKT-avdelingen som har bidratt med kunnskapsinnhentingen.

Rapporten omfatter ulike løsninger for elektronisk stemming som kan benyttes enten i valglokaler eller til å stemme over internett ved valg til folkevalgte forsamlinger, og analyserer i hvilken grad de ulike løsningene oppfyller kriterier for sikkerhet, transparens og etterprøvbarhet og brukervennlighet og inkludering.

I rapporten gjøres det også en vurdering av ressursbruk. For å ha et sammenligningsgrunnlag er dagens papirbaserte system tatt med i analysene.

Ønsker innspill og diskusjon

Departementet melder at det vil gå grundig gjennom kunnskapsinnhentingen for å vurdere om det er former for elektronisk stemmegivning som på sikt kan være aktuelle i Norge ved valg til folkevalgte forsamlinger.

Etter høstens valg vil departementet invitere til et åpent fag- og innspillsmøte, der kunnskapsinnhentingen vil bli presentert og diskutert. På dette møtet vil brukergrupper, kommuner, sikkerhetsmyndigheter og andre interesserte kunne gi sine synspunkter på rapporten og på elektronisk stemming.

Kilde: regjeringen.no