Styrker staben med fjorten nye forskere

Det er en travel tid på Norsk Regnesentral. Instituttet er i vekst og har rekruttert fjorten nye forskere i år. – Økt kapasitet gjenspeiler vår ambisjon om å være et internasjonalt ledene miljø innenfor våre fagområder, og det vil gjøre NR enda bedre i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag, forteller administrerende direktør, André Teigland.

En gruppe unge mennesker er fotografert ovenfra. Det er en professjonell setting og de ser mot kameraet og smiler. Det er elleve mennesker avbildet.
Elleve blide forskere klare til å begi seg ut på arbeid innen alle NRs forskningsområder.
F.v. Johannes Voll Kolstø, Frida Svendal Aase, Eirik Hanssen Sjåvik, Muhammad Sarmad, Sinan S. Tanilkan, Nora Røhnebæk Aasen, Silius Mortensønn Vandeskog, Eilif Solberg, Solveig Næss, Theodor Johannes Line Forgaard, Bendik Skundberg Waade. Ikke tilstede: Anne H. Schistad Solberg, Juan Carlos Torrado Vidal og Fredrik Nevjen. Foto: NR

Flere av forskerne har doktorgrad, mens andre er nylig ferdig med vellykkede masterløp innen fysikk og matematikk, informatikk, kybernetikk og robotikk.

– Det er utrolig hyggelig å ta imot en så stor og dyktig gjeng med nyansatte forskere på NR, begynner Teigland.

Vi må ha de beste hodene

Det er et overordnet mål for NR å rekruttere personer som utmerker seg i sine fagfelt, og oppbemanningen bidrar til å forsterke kompetansen på instituttet innen flere viktige satsingsområder.

– Vi ser at NRs kompetanse er sterkt etterspurt, og NR er i vekst. NR skal hjelpe norsk næringsliv og forvaltning til å ta i bruk ny teknologi, som kunstig intelligens, på en forsvarlig, bærekraftig og lønnsom måte. Da må vi ha de beste hodene. De som forstår metodene som ligger bak, som kan videreutvikle og spesialtilpasse. Derfor er det så gledelig å ha lyktes med å rekruttere denne herlige buketten. Nye mennesker bidrar til å skape ny dynamikk, og jeg gleder meg alltid over å se unge forskere som blomstrer. Økt kapasitet gjenspeiler vår ambisjon om å være et internasjonalt ledende miljø innenfor våre fagområder, og det vil gjøre NR enda bedre i stand til til å løse vårt samfunnsoppdrag, sier Teigland.

Fire forskere til Climate Futures

Ansatte i alle forskningsavdelinger på huset har fått nye kollegaer, og opplever ytterligere forsterkning på tvers av fagmiljøene. NRs arbeid med Climate Futures får et særlig løft med fire nye hoder til prosjekter tilknyttet forskningssenteret. Forskerne skal blant annet jobbe med avlingsprognoser, plantegenetikk og prediksjon av ekstremnedbør. Teigland forteller at klimarelaterte problemstillinger blir mer og mer viktig for NR, og instituttet samarbeider med blant annet landbruksnæringen, kraftprodusenter og forsikringsselskaper for å løse dagens og morgendagens klimaspørsmål.

Rekrutterer gode kandidater med universitetssamarbeid

Med dataanalytikere, statistikere, matematikere, informatikere, og til og med en hjerneforsker på laget, er det ingen tvil om at det er stor fagvariasjon blant de nye medarbeiderne. Akkurat som det ellers er på huset. Likevel er det to studiesteder som peker seg ut: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Oslo (UiO). Hele åtte av de nyansatte kommer fra NTNU, og tre kommer fra UiO. Tilstedeværelse, synlighet og samarbeid har høy prioritet for NR, og instituttet har flere samarbeidsprosjekter med begge utdanningsinstitusjoner. I tillegg deler NR årlig ut masterpris for beste masteroppgave i matematikk og IKT, og flere ansatte underviser og er masterveiledere ved siden av forskerarbeidet.

– En bevisst del av rekrutteringsstrategien, avslutter Teigland.

Her er de nye forskerne

Solveig Næss har master i fysikk fra NMBU og doktorgrad i hjernefysikk fra UiO. Som stipendiat forsket Solveig på elektroencephalografi (EEG) som brukes til å diagnostisere hjernesykdommer. Doktoravhandlingen presenterte et rammeverk for å regne ut EEG-signaler fra biofysisk detaljerte nervecellesimuleringer basert på elektromagnetismens lover og matematisk modellering. I tillegg har hun jobbet som konsulent i Expert Analytics og jobbet med flere aktuelle fagområder som signalbehandling, avviksdeteksjon og dataanalyse av lyd. På NR har hun akkurat startet i GEOPARD-prosjektet, og skal jobbe med geologisk 3D-modellering.

Bendik Skundberg Waade kommer til NR fra NTNU med en master i fysikk og matematikk. Han spesialiserte seg i såkalt scientific machine learning, som går ut på benytte maskinlæring for å løse domenespesifikke vitenskapelige problemstillinger. På NR skal han forske på flatemodellering i COHIBA og strukturmodellering i TRANE-prosjektet.

Eilif Solberg er utdannet innen matematikk, statistikk og informatikk og har tidligere jobber med maskinlæring hos Forsvarets Forskningsinstitutt og som programvareutvikler hos Nevion. Han jobber nå i PCube, der de jobber med sannsynligheten for hydrokarboner basert på seismiske data og i SeisTiles.

Nora Røhnebæk Aasen fullførte sin master i matematikk med spesialisering i statistikk på NTNU tidligere i år. I masteroppgaven presenterte hun en sadelpunkt-approksimasjon av p-verdien i score tester. På NR jobber hun med romlig statistikk som anvendes i eiendomsbransjen og med avlingsprognoser og plantegenetikk i Climate Futures.

Silius Mortensønn Vandeskog har også blitt en del av Climate Futures, i tillegg til å jobbe i havgruppen på NR. Han leverte nylig sin doktoravhandling på NTNU, og spesialiserte seg i romlig statistikk og ekstremverdistatistikk som han brukte for å modellere temperatur og ekstremnedbør. Silius er tidligere vinner av NR-prisen for beste masteroppgave, som han leverte på NTNU i 2019.

Frida Svendal Aase bidrar til ytterligere forsterkning i Climate Futures, i tillegg til å videreutvikle metoder for forklarbar kunstig intelligens som benyttes i finansbransjen. Frida har en master i fysikk og matematikk fra NTNU, med spesialisering i statistikk, og skrev masteroppgave om forklarbar kunstig intelligens og Shapley-verdier sammen med forskningssjef, Kjersti Aas, som hun nå fortsetter samarbeidet med.

Johannes Voll Kolstø har også master i fysikk og matematikk fra NTNU, og med bred faglig interesse kombinerte han statistikk, optimering og numeriske fag i sitt studieløp. Johannes vant NRs masterpris i 2022 for sin presentasjon av en klassifikasjonsmodell på Riemannske mangfoldigheter, inspirert av støttevektormaskiner. Nå jobber han blant annet med modellering av vannskader for Gjensidige.

Eirik Hanssen Sjåvik er den ferskeste forskeren på NR, og startet den 11. september. Eirik har en master i Data science fra UiO, og skrev om hvordan man kan bruke langtidsværvarsler til å predikere engergietterspørsel. Masterveilederen hans var forskningsleder Alex Lenkoski, og de er nå i gang med å skrive en forskningsartikkel basert på oppgaven. I tillegg til dette skal Eirik jobbe med værdata i Climate Futures.

Muhammad Sarmad har master i elektroteknikk fra Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) og har nylig levert sin doktoravhandling på NTNU. I avhandlingen forsket han på bruken av datasyn og dyp læring i digitale steinprøveanalyser for å effektivisere arbeidsflyten til geologer. Han har også forsket på anvendelsen av datasyn innen andre områder, blant annet med forklarbar kunstig intelligens og innen industriell automatasjon. På NR skal Muhammad jobbe med bildeanalyse og jordobservasjon, i tillegg til bildegenerering ved bruk av de nyeste generative modellene.

Theodor Johannes Line Forgaard fullførte nylig master i kybernetikk og robotikk ved NTNU der han utviklet en navigation policy for en kvadrokopter basert på Dyp Forsterkende Læring. Theodor skal jobbe med ulike maskinlæringsmetoder innen jordobservasjon og bildeanalyse, og har startet i det nye prosjektet, KnowEarth, som skal utvikle neste generasjons metoder for å analysere satelittdata.

Anne H. Schistad Solberg er professor i digital signalbehandling og bildeanalyse ved Institutt for Informatikk på UiO, og sitter i ledelsen for SFIen Visual Intelligence. På NR jobber hun som professor II, og er med i flere prosjekter innen jordobservasjon og bildeanalyse

Juan Carlos Torrado Vidal har doktorgrad i informatikk, og startet som seniorforsker i april. Dermed var han årets første ansettelse. Juan Carlos jobber som seniorforsker i gruppa for digital inkludering og forsker på digitale hjelpemidler for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. I tillegg jobber han i bistilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold der han underviser masterstudenter i interaksjonsdesign.

Sinan S. Tanilkan er straks i mål med sin doktorgrad om nyttestyring og gevinstrealisering ved SimulaMet/OsloMet. Sinan har allsidig erfaring fra IT-bransjen I avhandlingen har han sett på hvordan nyttevurderinger påvirker valg i IT-prosjekter, ulike måter å organisere utviklingen av av IT-systemer, og hvilke menneskelige faktorer som påvirker nytten av IT-investeringer. Sinan har allsidig erfaring fra IT-bransjen og jobber som brannkonstabel ved siden av rollen som seniorforsker på NR.

Den 1. november utvides staben ytterligere når Fredrik Nevjen kommer til NR fra NTNU. Fredrik blir dermed den fjortende nye forskeren på NR i 2023.