Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Produksjonsbedrifter er utsatt for mange ulike typer risikofaktorer: Salgsvolumer endrer seg over tid, valutakurser, rentenivå og priser på råvarer og ferdig produkt svinger og energikostnader er volatile.

Til sammen kan dette gi store svingninger i resultatregnskap og balanse. Tradisjonelt har bedrifter enten forholdt seg til forventningsverdier for risikofaktorene, og dermed ignorert risikoen, eller man har sett på ”worstcase”-scenarier.

NR har i stedet laget en statistisk modell som beskriver hvordan hver av risikofaktorene vil utvikle seg fremover i tid og hvordan de samvarierer.

Basert på denne vil en få hele sannsynlighetsfordelingen til det økonomiske resultatet på et gitt tidspunkt i framtiden og ikke bare kun en enkelt prognose.

Med et slikt verktøy vil det for eksempel være enkelt å gjøre sensitivitetsanalyser og studier av ulike sikringsstrategier. En vil også lett kunne identifisere hvor mye hver enkelt risikofaktor bidrar til svingninger i resultatet. Dette vil derfor være et svært nyttig beslutningsverktøy.