Teknologistatus GNSS – Utredning trafikantbetaling i revidert avtale Oslopakke 3 2016

Publikasjonsdetaljer

GNSS («Global Navigation Satellite System») er et satelittnavigasjonssystem, som det
amerikanske GPS, europeiske Galileo eller det russiske GLONASS, eventuelt en kombinasjon
av disse. For veiprising er GNSS allerede tatt i bruk i mange land, men kun for
lastebiler.
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med status for GNSS-teknologi for veiprising,
som i hovedsak ble utført i desember 2016 og januar 2017. Arbeidet er en del av prosjektet
“Utredning trafikantbetaling i revidert avtale Oslopakke 3 2016”.