Aurora: Beregning av tykkelse og lagdeling i et fremtidig karbonlagringsreservoar

Ved hjelp av PCube+ algoritmen kan vi sette opp en sannsynlighetsmodell for den vertikale fordelingen av bergarter i undergrunnen. Modellen er en såkalt Markov kjede hvor sannsynligheten for å treffe på en bergart i et punkt bare avhenger av innholdet i nabopunkter. Markov kjeden er beskrevet ved hjelp av overgangssannsynligheter mellom bergarter som vi tror er til stede i undergrunnen og som vi kan beregne fra PCube+ inversjonen.

Vi har invertert seismiske data fra Aurora feltet som er et mulig fremtidig CO2 lager i Nordsjøen. Resultatene fra PCube+ inversjonen og simuleringer av realisasjoner ved hjelp av Markov modellen gir gode estimater på forventet tykkelse og intern lagdeling av Johansen sandsteinen. Fra tykkelses fordelingen beregner vi P90 (low), P50 (median) og P10 (high) tykkelses estimater som vist i Figur 1. Forventet lagdeling er vist i Figur 2 hvor verdier større enn 1 indikerer at det er flere enn ett lag.

Figur 1: Forventet tykkelse (i millisekunder) til Johansen sandsteinen i et område rundt brønnen 31/5-7. Venstre: P90, midten: P50, høyre: P10.
Figur 2: Forventet antall lag av Johansen sandsteinen. Resultatene indikerer at Johansen sandsteinen deler seg i to ulike lag vest for brønnen, mens det i øst hovedsakelig er ett tykt lag.