Vi kartlegger jordens overflate ved bruk av satellittdata, og vi lager beskrivelser av undergrunnen basert på seismikk og brønnboringer. 

Ved hjelp av avanserte statistiske metoder kombinerer vi data og geologisk kunnskap for å lage realistiske matematiske beskrivelser av undergrunnen. Målet kan være å finne og utvinne hydrokarboner og mineraler på en effektiv måte eller å kartlegge undergrunnen for effektiv produksjon av geotermisk energi.

Med statistiske metoder kombineres data slik at vi får så presise beskrivelser som mulig. I tillegg får vi et klart bilde av den gjenværende usikkerheten. 

Vi utvikler nye matematiske, statistiske og numeriske metoder som inkluderes i kommersiell programvare.  

Vår aktivitet innen jordobservasjon bruker satelittdata for å beskrive storskala naturressurser, slik som biomasse i skog eller snømengder i fjellet.


Aktuelle prosjekter


Naturressurser involverer disse fagfeltene