Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Prosjektrapport

Publikasjonsdetaljer

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra prosjektet “Handlingsrom for et universelt utformet samfunn”. Prosjektet, som er et av tiltakene i regjeringens nye handlingsplan for universell utforming, er blitt gjennomført som en medvirkningsbasert scenarieprosess på oppdrag fra Deltasenteret (Bufdir). Formålet med scenarieprosessen har vært å bidra til nytenkning og dialog om utfordringene i uufeltet. Scenariegruppen har laget tre tankevekkende scenarier: Universell omstilling, Universelle illusjoner og Universell strigling (se vedlegg 1). Scenariene er utstyrt med en introduksjon som bør leses først. Scenariegruppen har også utviklet ideer til veikart for hvordan et universelt utformet samfunn kan gjennomføres. Prosjektet har satt utfordringene innenfor uu inn i et tydelig framtidsperspektiv. En hovedkonklusjon er at arbeidet med uu ikke kan fortsette i samme spor som nå. Forståelsen av uu er sprikende, og målsetningen fra forrige handlingsplan om et universelt utformet samfunn innen 2025 er ikke med i inneværende handlingsplan. Det opprinnelige tidsperspektivet om et universelt utformet samfunn innen 2025 ses ikke lenger på som realistisk. Ambisjonene for et universelt utformet samfunn må derfor gis en bredere og dypere forankring og et mer presist uttrykk. Det betyr blant annet at tidsperspektivet for et universelt utformet samfunn må forlenges til 2030, at det må formuleres mål som er klarere og mer forpliktende og at flere grupper og interesser må involveres i diskusjonen om uu.