Brukertest av lettleste tekster

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: Report at the Norwegian Computing Center (no. 1035)
  • År: 2017
  • Utgave: no. 1035
  • Antall sider: 59
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 978-82-539-0545-7

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra en brukertest av lettleste tekster på oppdrag fra
Stavanger kommune. NTB Arkitekst utviklet lettlestversjoner av utvalgte tekster fra nettsidene til
Stavanger kommune. Flere målgrupper deltok i brukertest av tekstene: personer med dysleksi,
personer med utviklingshemming, innvandrere, eldre og personer med ADHD. Rapporten gjør rede
for opplegget for brukertestene, rekruttering og fordeling av informanter og gjennomføringen.
Brukertestene baserer seg på et begrenset antall informanter innen ulike grupper og gir ikke grunnlag
for entydige konklusjoner om nytteverdi for alle gruppene. Noen grupper, særlig personer med
utviklingshemming og innvandrere med begrensede norskferdigheter, ser imidlertid ut til å ha særlig
god nytte av lettleste tekster. Brukertestene indikerer også at nytteverdien kan være mye bredere
enn til disse gruppene. Alle brukere av offentlig informasjon vil trolig ha god nytte av at
informasjonen er mer lettlest, forståelig og konsis. Men økt tilgjengelighet og universell utforming
handler ikke bare om å gjøre tekster enklere. Det er en utfordring at mange av dem som har mest
nytte av lettlest også er blant dem som bruker offentlige informasjonstjenester minst. Viktige
målgrupper, for eksempel mange av de eldste eldre, bruker heller ikke internett. Skal man komme ut
med den lettleste informasjonen, må man finne kanaler som brukes av de aktuelle gruppene.
Rapporten gir avslutningsvis en del anbefalinger for det videre arbeidet med kommunale tekster .