Personopplysninger i forskningsprosjekter ved Norsk Regnesentral

Publikasjonsdetaljer

Hensikten med dette dokumentet er å dokumentere rutinene for behandling av sensitive personopplysninger i NRs forskningsprosjekter i tråd med NRs rutiner for internkontroll. Det sentrale formålet er å fastlegge hvem som er ansvarlig for hva når personopplysninger skal håndteres.

Dokumentet inneholder det som kreves etter Personopplysningsloven, med virkning fra 20.07.2018 som er tilpasset EØS-avtalen (forordning (EU) 2016/679) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (GDPR).