Effekt av vasking, feiing og salting i Strømsås-tunnelen

Publikasjonsdetaljer

Det har blitt gjennomført tiltak mot svevestøv i Strømsåstunellen i en 26-ukers
periode fra 18/10 2004 til 17/4 2005. Veien har blitt vasket to ganger og feid 11
ganger. Videre har en saltet med MgCl 43 ganger, hvorav 27 ganger med konsentrasjon
20g/m2 og 16 ganger med konsentrasjon 40g/m2.
I samme periode målte en konsentrasjon av PM10 og PM2.5, trafikkvolum og
en rekke meteorologiske variable i tunellen.
Hensikten med studien er å tallfeste effekten av de ulike tiltakene. Svevestøvnivået
varierer kraftig over tid, og er sterkt påviket av trafikkvolum og meteorologi,
slik at det er vesentlig å korrigere for disse variablene. Konsentrasjonen av
PM10, PM2.5 og grovfraksjonen PM10 − PM2.5 blir modellert som en funksjon av
trafikkvolum, meteorologi og tiltak. Til det brukes ikke-lineære regresjonsmodeller
av klassen generaliserte additive modeller.
Effekten av vasking og feiing er uklar. Derimot er det en tydelig effekt av salting
på konsentrasjonen av PM10 og PM2.5. Effekten inntreffer umiddelbart og
ser ut til å vare i 5-9 dager. I middel reduserer salting nivået av PM10 med omkring
45% og nivået av PM10 − PM2.5 med omtrent 60% i forhold til en situasjon
uten tiltak. Det er en tendens til at salting med 20g/m2 gir større effekt enn med
den dobbelte konsentrasjon. Når det gjelder PM2.5 er effekten av salting atskillig
mindre, men det er en tendens til en reduksjon på mellom 0 og 20%.
Arbeidet er utført på oppdrag av Statens vegvesen.