Effekt av salting på frysepunkt i veibanen basert på data fra 2005-2009

Publikasjonsdetaljer

I denne rapporten presenterer vi statistiske modeller for effekten av salting på
frysepunktet i veibanen basert på data fra vintrene 2005-2009. For å finne effekten
av salting må vi korrigere for andre forhold som trafikkvolum og meteorologiske
variable. Analysen baseres på en ikke-lineær regresjonsmodell av frysepunktstemperaturene
som en funksjon av trafikkdata og diverse meteorologiske data.
Arbeidet er utført på oppdrag fra Statens vegvesen.
Ved preventive tiltak og tiltak ved snø har de ulike typer salting følgende effekt
på frysepunktstemperaturen:
• Salting med tørt salt senker frysepunktet betydelig.
• Om tørt salt befuktes med MgCl2-løsning, gir dette ingen ytterligere senkning
av frysepunktstemperaturen. Det er heller en tendens til det motsatte.
Årsaken kan være at befukting med løsning reellt sett ikke har betydning,
men det kan også være at befukting brukes ved spesielle værforhold.
• Bruk av kun MgCl2-løsning har ingen klar effekt.
• Bruk av NaCl-løsning som befukting i stedet for MgCl2-løsning har muligens
en negativ effekt, men dette er svært usikkert.
Videre, ved støvdemping er det slik at:
• Tørt salt befuktet med MgCl2-løsning gir en klar nedgang i frysepunktet.
• Bruk av kun MgCl2-løsning gir en noe mindre nedgang i frysepunktet.
Til slutt har vi undersøkt om forbruket av salt blir mindre dersom en bruker
saltløsning med MgCl2 istedenfor NaCl. Vi fant ikke