Involverte Fagfelt:

Statistisk modellering

Havbruksnæringen har fått stor betydning for Norge, med laks og regnbueørret som de viktigste oppdrettsartene. Vi jobber med modellering av smittsomme sykdommer, biomasseprediksjon, bestandsestimering av villfisk og hval, og analyse av strategier for fiskeri og hvalfangst. 

Vi bidrar med statistisk modellering

Størsteparten av produksjonen foregår i åpne anlegg i sjøen. All laks og regnbueørret som settes ut blir vaksinert mot en rekke sjukdommer, først og fremst bakteriesykdommer. 

Imidlertid er smittsomme sykdommer stadig et vesentlig problem for næringa, og lakselus anses som den viktigste faktoren som i øyeblikket hindrer videre vekst.

Vi samarbeider tett med forskere ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner, eller med eksperter i private og offentlige bedrifter. Disse har kompetanse innenfor det bestemte bruksområdet, mens vi bidrar med statistisk modellering.

Metode

Kompetansen vår dekker hele spekteret av statistiske metoder fra regresjonsteknikker til  bayesianske hierarkiske modeller. For noen problemer kombinerer vi mekanistiske modeller basert på fysisk, kjemisk eller biologisk kunnskap med datadrevne, stokastiske modeller.

Smittemodellering: Arbeidet vårt innen feltet omfatter i stor grad smittemodellering, med tanke på å begrense omfanget av smittsomme sykdommer, inkludert lakselus. Vi har i øyeblikket egenutviklede operasjonelle modeller for lakselus og virussykdommene infeksiøs lakseanemi (ILA) og pankreassjukdom (PD). Disse modellene beskriver smitte mellom og innen oppdrettsanlegg.

Lakselus: For lakselus bruker vi modellene til å blant annet tallfeste elementer av lusas biologi, slik som utviklingshastighet ved ulike temperaturer, og tallfeste effekter av nye og eksisterende behandlingsmetoder. Vi bruker også modellene til såkalt scenariosimulering eller hva-hvis-analyser, hvor vi undersøker sannsynlig effekten av ulike produksjonsstrategier før de eventuelt gjennomføres i praksis. Det vil si at vi bruker disse modellene som det vi kaller et «matematisk laboratorium», som er svært lik det relativ nye begrepet «digital tvilling». Modellene kan også brukes til å lage prognosere for lusenivået fram i tid.

Modeller: Modellene for ILA og PD brukes også til scenariosimulering, bl.a. for å undersøke nytten av å gjennomføre screeningtester jevning før eventuelt sykdommene gir en klinisk synlig sykdom. En annen viktig problemstilling er effekten av å slakte ut smittet fisk.

I tillegg til dette arbeider vi bl.a. med å modellere hvilke faktorer som påvirker fiskens dødelighet i løpet av produksjonen, effekt av vaksinering og produksjonsprognoser.