Havbruk

På NR samarbeider vi tett med privat og offentlig sektor i havbruksnæringen, og bidrar med modellering av smittsomme sykdommer, biomasseprediksjon, bestandsestimering av villfisk og hval, og strategisk analyse for fiskeri og hvalfangst. 

Havbruksnæringen har fått stor betydning for Norge, med laks og regnbueørret som de viktigste oppdrettsartene. Produksjonen foregår hovedsaklig i åpne sjøanlegg. All laks og regnbueørret som settes ut blir vaksinert mot en rekke sjukdommer, først og fremst bakteriesykdommer. 

Imidlertid er smittsomme sykdommer stadig et vesentlig problem for næringen, og lakselus anses for øyeblikket som det største hinderet for videre vekst.

Statistisk modellering

Vi samarbeider tett med forskere ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner, og med eksperter i privat og offentlig sektor. Disse har kompetanse innenfor det bestemte bruksområdet, mens vi bidrar med statistisk modellering.

Kompetansen vår dekker hele spekteret av statistiske metoder fra regresjonsteknikker til  bayesianske hierarkiske modeller. For noen problemer kombinerer vi mekanistiske modeller basert på fysisk, kjemisk eller biologisk kunnskap med datadrevne, stokastiske modeller.

Smittemodellering

Arbeidet vårt innen feltet omfatter i stor grad smittemodellering, med tanke på å begrense omfanget av smittsomme sykdommer, inkludert lakselus. Vi har i øyeblikket egenutviklede operasjonelle modeller for lakselus og virussykdommene infeksiøs lakseanemi (ILA) og pankreassjukdom (PD). Disse modellene beskriver smitte mellom og innen oppdrettsanlegg.

Lakselus

For lakselus bruker vi modellene til å blant annet tallfeste elementer av lusas biologi, slik som utviklingshastighet ved ulike temperaturer, og tallfeste effekter av nye og eksisterende behandlingsmetoder. Vi bruker også modellene til såkalt scenariosimulering eller hva-hvis-analyser, hvor vi undersøker sannsynlig effekten av ulike produksjonsstrategier før de eventuelt gjennomføres i praksis. Det vil si at vi bruker disse modellene som det vi kaller et «matematisk laboratorium», som er svært lik det relativ nye begrepet «digital tvilling». Modellene kan også brukes til å lage prognosere for lusenivået fram i tid.

Modeller

Modeller: Modellene for ILA og PD brukes også til scenariosimulering, bl.a. for å undersøke nytten av å gjennomføre screeningtester jevning før eventuelt sykdommene gir en klinisk synlig sykdom. En annen viktig problemstilling er effekten av å slakte ut smittet fisk.

I tillegg til dette arbeider vi bl.a. med å modellere hvilke faktorer som påvirker fiskens dødelighet i løpet av produksjonen, effekt av vaksinering og produksjonsprognoser.

Bildet viser et sjøanlegg i Norge. I bakgrunnen ses høye fjell. Vannet er rolig og speiler fjellene.
Bildetekst: Et sjøanlegg i Øksfjorden, 2022. Bilde: Simo Räsänen/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0