Beslutningsstøtte og dataanalyse

Olje- og gassindustrien har store mengder data fra forskjellige kilder, som brønner og seismiske undersøkelser. Ved å benytte gode statistiske modeller kan disse dataene blir analysert slik at de kan bidra sterkt til å støtte beslutninger.

I forbindelse med planlegging, utforskning og produksjon av et felt er det mangle beslutninger som må tas under usikkerhet. Dette inkluderer plassering av nye brønner og forskjellige utviklingsscenarier for feltene.

Vi benytter data fra store komplekse stokastiske studier, mange scenarier og parameter usikkerhet til å kvantifisere den totale usikkerheten and derved gjøre det mulig å sammenligne forskjellige alternativer med hensyn på nåverdi eller andre avgjørende parametre.

Aktuelle prosjekter