Fremtidens timoteisorter

Målet med prosjektet NeXTim er å utvikle nye timoteisorter tilpasset et nytt nordisk klima som følger av klimaforandringene, med raske endringer i temperatur og nedbør. 

Timotei er den viktigste engveksten i Norge, spesielt i de nordlige delene av landet. Klimaendringene fører til større variasjon i temperatur og nedbør, og dette vil påvirke både planteproduksjonen. Utvikling av sorter som er tilpasset det framtidige klimaet er helt avgjørende for en framtidig bærekraftig grovfôrproduksjon.  

Timotei på Holt forsøksgård i Tromsø (bilde av Sigridur Dalmannsdottir, NIBIO).

Foredling av nye grassorter tar lang tid med tradisjonelle metoder, opp mot 20 år før de er på markedet. For å kunne holde tritt med de raske klimaendringene er det nødvendig å utvikle nye sorter raskere. Dette kan oppnås ved nye metoder som genomisk seleksjon og maskinlæring for å integrere genotype og fenotype (avling etc.) data med klimadata for å predikere hvordan sorter med best mulig lokal tilpasning kan utvikles. 

NeXTim er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, i samarbeid med Graminor AS, NMBU og NIBIO.  

Prosjekt: NeXTim

Partnere: Graminor AS, NMBU, NIBIO

Periode: 2020-2023

Finansiering: Norges forskningsråd