Evaluering av effekten av ulike bekjempelses-strategier mot infeksiøs lakseanemi (ILA) ved hjelp av scenariosimulering

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: (Bergen)
  • Arrangør: Norges forskningsråd (NFR) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig virussykdom som forårsaker økonomisk tap og redusert velferd hos atlantisk oppdrettslaks. Vi har undersøkt forskjellige kontrollstrategier, eller scenarier, for mulige tiltak for å bekjempe ILA. Strategiene inkluderer vaksinering, utslakting etter klinisk ILA-utbrudd, screening med påfølgende utslakting ved påvist ILA-virus og kombinasjoner av de ulike strategiene. Vi beregner hva hver strategi medfører av antall smittetilfeller og registrerte kliniske utbrudd av ILA. De samme beregningene gjøres for en strategi der vi ikke gjennomfører tiltak i det hele tatt. For å komme frem til resultatene simulerer utviklingen av smitte fremover i tid ved hjelp av en statistisk modell for spredning av ILA. Modellen beskriver hvordan smitte- og utbruddsdynamikken påvirkes av ulike faktorer som inkluderer smittestatus på de ulike oppdrettslokalitetene, anleggenes beliggenhet, størrelsen av anleggene og tid på året. For å estimere modellen benytter vi historiske produksjonsdata som dekker alle oppdrettsanlegg i Norge i perioden f.o.m. januar 2004 t.o.m. februar 2019. I denne perioden ble det påvist 142 kliniske ILA-utbrudd. Fra den estimerte modellen finner vi at omtrent halvparten av all smitte kommer fra smittet fisk på naboanlegg. En stor del av den resterende smitten skyldes trolig infeksjon med virusvarianten HPR0 som har utviklet seg til HPRdel-varianten. For hvert scenario vi undersøker, tar vi utgangspunkt i en gitt nåsituasjon og simulerer hvordan ILA utvikler seg ti år frem i tid. For at simuleringene skal bli mest mulig realistiske, antar vi at beliggenheten av anleggene og produksjonsperiodene er som i perioden f.o.m. mars 2009 t.o.m. februar 2019. Samtidig antar vi at gjennomsnittlig antall fisk per lokalitet er omtrent som i februar 2019 gjennom hele simuleringsperioden. Simuleringene viser at smitten stabiliserer seg på et nytt nivå etter et par år avhengig av hvilken kontrollstrategi som benyttes. Vi finner at 18,4% av alle utsett i Norge vil få påvist et klinisk utbrudd av ILA dersom vi ikke bruker kontrolltiltak. Dersom vi gir alle utsett en vaksine som reduserer sannsynligheten for å bli smittet med 50%, vil andelen med utbrudd bli rundt 3,8%. Dersom vi istedenfor vaksinering velger utslakting seks uker etter deteksjon av utbrudd, reduseres andelen med utbrudd til 3,4%. Andelen reduseres ytterligere til 0,36% ved screening av 20 fisk hver fjerde uke og utslakting seks uker etter deteksjon av virus. Vår studie viser hvordan scenariosimulering kan benyttes som verktøy for beslutningsstøtte.