NR med i fem SFI’er

Ledelsen ved NR er svært glade for at det blir sterkt fokus på innovasjon og forskning på instituttet de neste årene, Norsk Regnesentral (NR) deltar i fem av de nye SFI-sentrene.

Saken fortsetter under bildet.

Fornøyd gjeng. Øverst fra venstre: Lars Holden (administrerende direktør), Bjarte M.Østvold (sjefsforsker i DART), André Teigland (forskningssjef for SAMBA og assisterende direktør for NR), Habtamu Abie (sjefsforsker i DART), Arnt-Børre Salberg (seniorforsker i SAMBA), Thordis L.Thorarinsdottir (sjefsforsker og forskningsleder for statistikk i klima og miljø), Line Eikvil (sjefsforsker og forskningsleder for bildeanalyse og maskinlæring) og Åsmund Skomedal (forskningssjef for DART)

– Det viser at NR er sentral og svært verdsatt partner innen mange ulike områder, sier administrerende direktør Lars Holden. – NRs fagområder med statistikk, maskinlæring og IKT, her med cyber-sikkerhet, er metodisk rettet og viktig for store deler av næringsrettet forskning.

Norges forskningsråd har denne gangen økt rammen slik at det nå blir tjueto nye SFI-sentre. NR var partner i syv søknader, og har altså fått tilslag på fem av disse. – Det er et fantastisk resultat, og i forhold til størrelsen på instituttet har nok NR kommet best ut av alle, sier Holden.

Bildeanalyse og klimarisiko

– Vi har fått tilslag på begge de to SFI-initiativene vi har satset strategisk tungt på! jubler André Teigland, forskningssjef for SAMBA og assisterende direktør for NR. 

NR var tidlig ute med å videreutvikle bildeanalyse med nye teknikker som dyp læring. – Gjennom SFI’et «Visual Intelligence» får vi et ytterligere kjempeløft. Forskningsleder Line Eikvil med flere har gjort et strålende søknadsarbeid og sikret industriell forankring sammen med våre dyktige kolleger ved Universitetet i Tromsø og Universitet i Oslo, forteller Teigland.

SFI’et «Climate Futures» viser tydelig hvor viktig statistikkfaget og et miljø som NR er når man skal forstå og beregne klimarisiko på alt fra en periode på ti dager til 10 år, mener Teigland: – Forskningsleder Thordis L.Thorarinsdottir har over lengere tid vært helt sentral i oppbyggingen av samarbeidet med sterke klimamiljø som NORCE, og vi gleder oss stort til å kunne forsterke dette feltet.

I tillegg til disse to store satsingene, er avdelingen SAMBA også involvert i et SFI på akustikk og maskinlæring med Havforskningsinstituttet som vertsinstitusjon, samt en større satsing på kunstig intelligens med NTNU i spissen. – I sum vil disse forskningssentrene bidra til en ytterligere forsterking av NR som det ledende miljøet i skjæringen mellom maskinlæring, bildeanalyse og statistisk modellering. 10 millioner kroner årlig i nye inntekter fremover kommer også godt med og sikrer en stabil satsing, smiler Teigland.

– Mer innovasjon

Norges forskningsråd opplyser at målet med senterordningen for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet. I sentrene samarbeider fremstående forskningsmiljøer med forskningsaktive bedrifter om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle næringslivet.

Lars Holden er enig i at SFI´er er svært viktige for å bygge opp langsiktig forskning i næringslivet og å bygge opp et langsiktig samarbeid mellom næringslivet og de ledende forskningsmiljøene: – Kompetansen som bygges opp i forskningsmiljøene vil også være tilgjengelig for bedrifter som ikke selv er partner i sentrene. Skal Norge nå målet om at næringslivet skal investere 2% av bruttonasjonalprodukt i FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) er SFI´er et viktig virkemiddel. Dessuten er disse sentrene spesielt viktig i dagens pandemisituasjon, der næringslivet lett kan tenke kortsiktig og nedprioritere FoU.

Fokus på sikkerhet

DART er avdelingen i NR med lang og bred erfaring innen IKT. Forskningssjef Åsmund Skomedal sier han er veldig glad for at avdelingen for IKT-forskning er en av partnerne som nå skal delta i det tverrfaglige senteret for cybersikkerhet, NORCICS. – Med et trusselbilde i rask utvikling og en gjennomgående digitalisering av samfunnet, vil dette senteret ha en svært viktig rolle med å levere framtidig kompetanse og teknologi til samfunnskritiske sektorer som energi, helse og offentlig sikkerhet.

Våre fem SFI´er

Forskningsrådet investerer vel 2 milliarder kroner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). De nye sentrene får finansiering i inntil åtte år og vil starte opp til høsten.

Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation

Vertsinstitusjon: NTNU

Forskningspartnerne: Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, SINTEF AS (Digital) og Norsk Regnesentral.

Senteret har som overordnet målsetting å møte tekniske utfordringer fra kunstig intelligens (KI) så vel som ikke-tekniske utfordringer som etiske spørsmål, forklarbarhet og tillit til KI. Senteret ønsker å akselerere innovasjonen av bærekraftig og pålitelig kunstig intelligens i norsk industri.

Generisk kunnskapsutvikling og krevende anvendelser av KI i viktige næringer vil være et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

Vertsinstitusjon: NTNU

Forskningspartnerne: SINTEF Energi, SINTEF Digital, SINTEF Manufacturing, Norsk Regnesentral og Universitetet i Agder.

Senterets hovedmål er å styrke private og offentlige interessenter sin evne til å svare på dagens og fremtidige cybersikkerhetsrisikoer ved å utvikle, validere og operasjonalisere innovative sosio-tekniske løsninger innenfor sektorene energi, helse, produksjon og forsyningskjeder – og offentlig sikkerhet.

Kompetansebehovet i IT-sikkerhetsbransjen er prekært, både innenfor privat og offentlig sektor. Generisk kunnskapsutvikling og krevende anvendelser av sikkerhetsteknologi for å redusere digitale sårbarheter i samfunnskritiske infrastrukturer og viktige næringer er avgjørende for norsk næringsliv og samfunnet.

Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Vertsinstitusjon: Havforskningsinstituttet

Forskningspartnerne: Universitetet i Bergen, NORCE og Norsk Regnesentral

Senterets hovedmål er å videreutvikle bruk og forståelse av akustiske metoder til bruk i marin overvåkning, fiskeri, akvakultur og energisektoren. Senteret vil blant annet forbedre bruk og forståelse av fiskeriakustikk for å styrke arts- og størrelsesklassifiseringen av fisk og plankton. De viktigste resultatene og virkningene som forventes fra senteret er ny vitenskap, nye verktøy og mer nøyaktige metoder for å gjøre fiskeri og marine økosystemer mer bærekraftige.

Det er et enormt behov for bedre kunnskap om havområdene og senteret er således klart innenfor et område med udekkede behov for utvikling av kunnskap.

Climate Futures

Vertsinstitusjon: NORCE AS

Forskningspartnerne: Universitetet i Bergen, Norsk Regnesentral, NERSC (Nansensenteret), Norges Handelshøyskole, SNF og Meteorologisk institutt

Senterets hovedmål er å utvikle nye og innovative løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover. Senteret vil blant annet skape og opprettholde en kultur for innovasjon ved å bringe virksomheter i vær- og klimautsatte sektorer sammen med forskere og styrke den internasjonale anseelsen og konkurransekraften til norske selskaper i vær- og klimautsatte sektorer.

Senterets mål vil bidra helt vesentlig til samfunnssikkerhet og forutsigbarhet for mange næringer i et generelt usikkert fremtidig vær- og klimabilde. Senteret adresserer vær- og klimaframskrivinger i et tidsperspektiv som ligger mellom værvarsling og klimascenarier, og som dermed pr. i dag ikke er tilstrekkelig håndtert, men samtidig svært etterspurt.

Visual Intelligence

Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø – Norge arktiske universitet

Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral

Senteret har ambisjoner om å videreutvikle området visuell intelligens, dyp læring fra bilder, ut over det som er mulig med dagens teknologi. Tilnærmingen er tverrfaglig og skal skape verdi på tvers av innovasjonsområder der automatiske analyser av komplekse bildedata vil ha stor nytteverdi. Forsknings- og innovasjonsaktivitetene vil bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer relatert til helse, ressursstyring og miljø- og klimaovervåking. Senteret vil utvikle bedre verktøy for blant annet å detektere hjertesykdommer og kreft, overvåkning og påvising av naturressurser, overvåking av miljø og klima og overvåking av risiko og potensielle naturkatastrofer.

Senteret vil bidra til viktig og økt kunnskap innenfor områdene kunstig intelligens og visualisering og vil kunne utnytte synergier mellom ulike innovasjonsområder og samarbeidet mellom aktører i privat og offentlig sektor fram mot nye innovasjoner.

(kilde: Norges forskningsråd)