3D-reservoarmodeller

Stokastiske 3D-modeller egner seg godt til å modellere fordelingen av bergarter i et reservoar, og den romlige variasjonen i bergartenes fysiske egenskaper.

Ved Norsk Regnesentral er det over flere tiår forsket på et bredt spekter av tilnærminger til slik modellering.  
 
Disse strekker seg fra transgaussisk kriging og indikatorkriging via multipunktsimulering og trunkerte gaussiske felt til objektmodeller og hendelsesbaserte modeller. Det solide erfaringsgrunnlaget videreføres og utvides gjennom aktivt arbeid med metodeutvikling og implementasjon.