Risikomodell for vannskader på bygninger og klimasensitivitet

Vannskader på bygninger som følge av nedbør utgjør en stor og økende del av forsikringsbransjens skadeutbetalinger, viser tall fra Finans Norge. Disse skadene oppstår ved at regnvann finner veien inn gjennom bygningsskallet, eller ved tilbakeslag i avløpsnettet, og koster nå mer enn flomskader dekket under naturskadeloven. 

Gjensidige har vært en pionér og pådriver i Norge innenfor klimarisiko relatert til forsikring, og samarbeidet mellom Gjensidige og Norsk Regnesentral på dette feltet strekker seg tilbake til år 2000. 

Flere ulike faktorer avgjør hvor utsatt en bygning er for skade. Først og fremst spiller bestemte egenskaper ved selve bygningen en viktig rolle, for eksempel om bygningen har kjeller eller ei. I tillegg har formen på terrenget i området rundt bygningen, samt lokale klimatiske forhold, betydning for risikoen. 

Med basis i historiske forsikringsdata fra Gjensidige, værdata og et sett av topografiske indekser har Norsk Regnesentral etablert en statistisk risikomodell for vannskader på enkeltbygninger over hele Norge. Risikomodellen er kombinert med ulike klimaframskrivninger til en sensitivitetsanalyse for skadeutviklingen i framtida. Dette rammeverket tallfester endringer i forventet antall skader over tre ulike tiår fram mot 2100 målt mot dagens situasjon. Prediksjonene er gjort for utslippsscenarioene RCP4.5 og RCP8.5 og danner et bilde av usikkerheten knyttet til klimaframskrivningene.  

En oppsplitting av totalrisikoen i ulike faktorer gjør det mulig å peke på hvilke mekanismer som er risikodrivende for en bestemt lokalitet. Slik informasjon danner viktig beslutningsstøtte både for forsikringsselskapet og myndighetene når det kommer til iverksetting av avbøtende og forebyggende tiltak i en tid hvor bygninger og tilhørende infrastruktur er under økende press fra klimaendringer som fører til mer ekstremvær. 

Navn: Risikomodell for vannskader på bygninger og klimasensitivitet

Kunde: Gjensidige

Tidsperiode: 2019 – 2021