Robotstøttet læring for barn med autisme

Barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) kan ofte ha utfordringer med å utvikle gode kommunikasjons- og sosiale ferdigheter. I ROSA-prosjektet skal sosiale roboter brukes som et hjelpemiddel for å lære barn med ASF språk- og kommunikasjonsferdigheter kombinert med sosiale ferdigheter.

Sosiale roboter har spesielle egenskaper, som en menneskelignende, fysisk kropp, som skiller dem fra læringsteknologi på nettbrett. ROSA-prosjektet vil utnytte disse egenskapene til å bygge bro mellom den digitale og den virkelige verden. Vi skal lage og evaluere en robotbasert verktøykasse, kalt “robotstøttet læring for barn med autismespekterforstyrrelse” (ROSA). Lærere kan bruke denne verktøykassen til å sette sammen leksjoner med bruk av roboter som er tilpasset behovene til hvert enkelt barn. De personlige leksjonene og robotens uttrykksfulle bevegelser skal bidra til å motivere barnet til læring. 

Typiske aktiviteter NR jobber med for å undersøke nytten av sosiale roboter er: 

 • Kartlegging av behov og forutsetninger, herunder pedagogiske og funksjonelle krav og virkemidler for interaksjon mellom barn og robot 
 • Design av en helhetlig løsning, inkludert utvikling av relevant innhold basert på eksisterende metodikk for språkopplæring 
 • Implementasjon av prototyper 
 • Evaluering og utprøving av prototyper med egnet metodikk, samt måling av læringsopplevelse og læringseffekt 
 • Utredning av ulike etiske utfordringer 

Prosjektet vil bruke en sosiokulturell tilnærming med forskere innen sosiale roboter, inkluderende design, spesialpedagogikk og etikk, samt fagfolk med lang praktisk kunnskap og erfaring. Dette danner grunnlag for teknologisk og tverrfaglig forskning innen uttrykksfulle robotbevegelser, robotassistert språkopplæring, og tilpassing av teknologi og innhold for barn med ASF.  

Kan roboter forbedre sosiale ferdigheter?

I den siste delen av prosjektet skal ROSA-verktøyet testes over flere måneder med over 50 barn med ASF. Nytten av robotstøttet opplæring vil bli vurdert ved å sammenligne bedring i barnas språk-, sosiale- og kommunikasjonsevner med en lignende gruppe som ikke har fått robotstøttet opplæring. Andre målinger inkluderer barns motivasjon og engasjement når de jobber med ROSA. Kvantitative og kvalitative metoder vil bli brukt, og etiske utfordringer knyttet til bruk av sosiale roboter for barn med ASF vil bli behandlet som et forskningsspørsmål. 

Prosjektet vil utvikle kunnskap om hvordan sosiale roboter kan forbedre språk, kommunikasjon og sosiale ferdigheter hos barn med ASF. Spesielt vil prosjektet skape kunnskap om betydningen av robotenes kroppslige egenskaper og hvordan dette kan utnyttes i læringen.  

NR er prosjekteier og prosjektleder for prosjektet, og er også ansvarlig for å utvikle deler av ROSA-verktøykassen, brukersentrert og inkluderende design samt å gjennomføre utprøvinger av verktøyet.  

Tidligere prosjekter: 

 • Robotstøttet språkopplæring i barnehagen (ROS) 
  Norskopplæring for barn på 4 – 6 år med minoritetsspråklig bakgrunn i grupper på ca. 4 – 8 barn med pedagog. Prosjektperiode 2018-2021. 
 • Sinoe! 
  Systematisk norskopplæring for barn med ASD i overgang fra barnehage til skole ved hjelp av sosiale roboter. Prosjektperiode 2017 – 2018. 
 • Forstudie av sosiale roboter i barnehagen med utredning av potensiale for å bruke sosiale roboter i språkopplæringen. Prosjektperiode: 2017. 

Navn: Robotstøttet læring for barn med ASF (ROSA)

Partnere/kunde: Innocom AS, Cyberbook AS, Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen kommune, Frydenhaug skole og ACER at University of Birmingham

Periode: 2021-2025

Finansiering: Norges Forskningsråd