Forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer

Vi har utviklet modeller for å forutsi markedsverdien av forpliktelser for noen av de største livsforsikringsselskapene i Norge. Vår programvare brukes regelmessig til finansiell rapportering og vurdering, noe som bidrar til stabilitet og gjennomsiktighet i sektoren.

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle metodikk for verdsettelse av de forsikringstekniske avsetningene til et livselskap. Kort fortalt beregnes beste estimat for forsikringstekniske avsetninger ved å ta forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer.

Finansiell stabilitet i forsikringsbransjen

Solvency II er et regelverk for forsikringsbransjen, innført av Den europeiske union (EU). Målet er å sikre finansiell stabilitet i sektoren, noe som beskytter forbrukerne, minimerer selskapstap og arbeider mot en rapporteringsstandard som er konsekvent og gjennomsiktig.

En viktig del av Solvency II er vurderingen av hvor mye risikokapital som er nødvendig innenfor et årlig tidsrom, kjent som Solvenskapitalkravet (SCR). Vanligvis fastsettes verdien av eiendeler under ulike sjokk, som markedsfluktuasjoner, naturkatastrofer eller geopolitiske hendelser, og beregnes med tilsvarende markedsverdier for selskapets forpliktelser. Forpliktelser kan være enhver type økonomisk forpliktelse selskapet måtte ha, som lån, obligasjoner og gjeld.

NR har i mange år samarbeidet med SpareBank 1 Forsikring og DNB Livsforsikring om å utvikle metodikk knyttet til SCR-beregningene i Solvens II. De siste årene har også Fremtind Livsforsikring blitt en kunde på dette feltet.

I beregningene må en ta hensyn til garanterte ytelser, forventet overskuddsdeling til kundene, samt verdien av avgitte garantier. Mange av størrelsene som inngår i nåverdiberegningene er ukjente i framtiden. Dette gjelder for eksempel renter og priser på ulike aktiva. Vi har estimert statistiske modeller for disse størrelsene, som benyttes til å simulere framtidig utvikling. De ønskede nåverdiene beregnes for hver simulering, og til slutt bestemmes beste estimat som et gjennomsnitt over alle simuleringene. 

Nødvendigheten av stokastiske modeller

Endringer i økonomiske variabler som renter, aksjeavkastning, obligasjonsavkastning og valutaer, kan ha betydelig innvirkning på nåverdien av forpliktelser for livsforsikringsselskaper. På grunn av markedets uforutsigbarhet trenger derfor disse selskapene stokastiske modeller som tar hensyn til usikkerhet når de forutsier fremtidige veier. Den forventede avkastningen av alle eiendeler bør være den samme som den risikoneutrale renten som brukes for diskontering av kontantstrømmer. For livsforsikringsselskaper er renteprognoser spesielt avgjørende innenfor Solvency II-rammeverket. Vi har utviklet modeller spesifikt for denne oppgaven ved å bruke den tofaktor G++-modellen, noe som dermed hjelper forsikringsselskaper med å gjøre finansielle prognoser og planer og, avgjørende, forblir solvente til tross for andre markedsforskyvninger.

Navn: Solvens II-modellering

Kunde: SpareBank 1 Forsikring, DNB livsforsikring, Fremtind livsforsikring

Tidsperiode: 2010 –