Forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer

Dette prosjektet handler om å finne forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer.

Hovedfokus har vært å utvikle metodikk for verdsettelse av de forsikringstekniske avsetningene til et livselskap. Kort fortalt beregnes beste estimat for forsikringstekniske avsetninger ved å ta forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer.

NR har i mange år samarbeidet med SpareBank 1 Forsikring og DNB Livsforsikring om å utvikle metodikk knyttet til SCR-beregningene i Solvens II. De siste årene har også Fremtind Livsforsikring blitt en kunde på dette feltet.

I beregningene må en ta hensyn til garanterte ytelser, forventet overskuddsdeling til kundene, samt verdien av avgitte garantier. Mange av størrelsene som inngår i nåverdiberegningene er ukjente i framtiden. Dette gjelder for eksempel renter og priser på ulike aktiva. Vi har estimert statistiske modeller for disse størrelsene, som benyttes til å simulere framtidig utvikling. De ønskede nåverdiene beregnes for hver simulering, og til slutt bestemmes beste estimat som et gjennomsnitt over alle simuleringene. 

Navn: Solvens II-modellering

Kunde: SpareBank 1 Forsikring, DNB livsforsikring, Fremtind livsforsikring

Tidsperiode: 2010 –