Tilgjengelige kontraster

Vi utvikler et nytt og innovativt verktøy for å øke tilgjengelighet og lesbarhet av visuell informasjon på nettsider og andre IKT-applikasjoner.

Det nye verktøyet, Color Contrast Checker & Designer 2.1., utvikles for analysere, velge og forstå tilgjengelige kontraster av enkle og komplekse fargekombinasjoner som oppfyller WCAG 2.1-kravene på nivå AA og AAA.

Prosjektet vil ivareta behovene til svaksynte, individer med nedsatt fargesyn, samt andre som har utfordringer med å tolke visuell informasjon – som for eksempel eldre og mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser.  

En lukket dør i en steinvegg. Døren er dekorert med et høykontrast diamantmønster i svart og gult.
Foto: Pixabay

God kontrast i digitale applikasjoner er et av de viktigste virkemidlene for å øke teknisk tilgjengelighet av visuell informasjon for svaksynte, mennesker med nedsatt fargesyn eller andre synsvariasjoner.

Viktigheten av kontraster har blant annet blitt fremhevet i internasjonale standarder som for eksempel WCAG 2.0 og 2.1, som har blitt del av det norske lovverket. Hovedmålet med prosjektet er å øke tilgjengelighet av visuell informasjon og gjøre det enklere å overholde WCAG 2.1.

I prosjektet skal vi utvikle et verktøy for å støtte utviklere, testere, designere, innkjøpere og myndigheter til å analysere, velge og visualisere tilgjengelige kontraster av enkle og komplekse fargekombinasjoner til å møte WCAG 2.1-kravene. I tillegg skal verktøyet kunne brukes til å øke bevissthet og kompetanse for ulike typer synsvariasjoner, inkludert nedsatt fargesyn.

To hovedfunksjoner 

  • En evalueringsfunksjon, «fargekontrastsjekker», som analyserer kontrasten mellom flere farger tatt fra en nettside eller et ikke-tekstlig informasjonsobjekt. Det vil analyseres om alle mulige fargekombinasjoner møter suksesskriteriene definert i WCAG 2.1. Funksjonen vil ha et grensesnitt for simuleringsmodeller av ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel nedsatt fargesyn. 
  • En visualiseringsfunksjon, «fargevisualiserer», som viser sammenhengen mellom kontrast, lesbarhet og tilgjengelighet av farger som ble valgt i brukergrensesnittet. Funksjonen vil vise konkrete og representative eksempler for hvordan ulike fargekombinasjoner på tekst, knapper, kart, diagrammer, informasjonsgrafikk, o.l. påvirker tilgjengelighet og lesbarhet av visuell informasjon.  

Verktøyet inkluderer også et grensesnitt for simulering av ulike synsnedsettelser. I tillegg ønsker vi å kartlegge en designfunksjon, «fargekombinasjonsvelger», som skal hjelpe brukeren til å velge to eller flere farger som møter suksesskriteriene definert i WCAG 2.1. Denne funksjonen skal møte både juridiske krav, funksjonelle behov og andre brukerønsker relatert til estetikk ved å gi brukeren størst mulig kontroll over parametere som fargetone, metningsgrad og lyshet.

Verktøyet vil selv være universelt utformet med innspill fra representanter i industrien og brukerorganisasjoner og vil være tilgjengelig på nettet og gratis til bruk for alle. 

Vi vil informere om framdriften av prosjektet fortløpende og publisere resultatene på denne prosjektsiden. 

Navn: Tilgjengelige kontraster

Finansieringskilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Periode: 2022-2023

Prosjekttype: Universell utforming – kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon

Applikasjonen (ekstern tjeneste):

https://norskregnesentral.github.io/m3c/

Ekstern side om prosjektet: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/tilskudd_uu/