Teknologi og industri

Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering, maskinlæring og språkteknologi, som vi benytter i mange og til dels ulike bransjer.

Tjenesteyting, transport, offentlig forvaltning og industri er eksempler på bransjer eller sektorer. Anvendelsene kan være svært forskjellige, men fellestrekket er at vår metodiske verktøykasse alltid kommer til nytte.

Vi dekker et bredt spekter av bruksområder, inkludert prognoser, tidsrekker, nettverksmodellering, optimal levering, logistikk, optimal styring av industriprosesser, pålitelighetsanalyse, kostnadsundersøkelser og analyse av svært store datasett.

Vi arbeider også med ulike typer kartlegginger, kost-/nytte-analyse, risikoanalyser, datasikkerhet og simulering av prosesser der mennesket står i sentrum.

I tillegg til å løse anvendte problemer, forsker vi også på generell metodeutvikling. Disse aktivitetene er i hovedsak organisert gjennom grunnfinansiering og BigInsight.

Temasider

Avviksdeteksjon er et voksende forskningsområde på NR. Avviksdeteksjon, eller tilstandsovervåkning, handler om å observere og analysere data over tid, og identifisere hendelser som skiller seg ut.

Det kan være vanskelig å forstå hva maskinlæring og kunstig intelligens legger vekt på og hvordan automatiserte beslutninger tas. Derfor utvikler vi metoder for forklarbar kunstig intelligens (XAI).

Vi jobber ofte med partnere i tjenesteytende sektor. Blant annet jobber vi med beregning av innsamlingsgrad i panteordningen, utvikling av språkteknologi for IT-sikkerhet og industrielle data, og maskinlæring for adaptive e-bøker.

På NR har vi lang erfaring med transport og logistikk. Vi har blant annet utviklet metoder for å beregne trafikkvolum, laget passasjerprognoser for kollektivtrafikken og tallfestet effekten av veisalting.

Maskinlæring, statistisk analyse og forklarbar kunstig intelligens:

Aktuelle prosjekter

Teknologi og industri involverer disse fagfeltene