Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering, maskinlæring og språkteknologi, som vi benytter i mange og til dels ulike bransjer.

Tjenesteyting, transport, offentlig forvaltning og industri er eksempler på bransjer eller sektorer. Anvendelsene kan være svært forskjellige, men fellestrekket er at vår metodiske verktøykasse alltid kommer til nytte.

Vi dekker et bredt spekter av bruksområder, inkludert prognoser, tidsrekker, nettverksmodellering, optimal levering, logistikk, optimal styring av industriprosesser, pålitelighetsanalyse, kostnadsundersøkelser og analyse av svært store datasett.

Vi arbeider også med ulike typer kartlegginger, kost-/nytte-analyse, risikoanalyser, datasikkerhet og simulering av prosesser der mennesket står i sentrum.

I tillegg til å løse anvendte problemer, forsker vi også på generell metodeutvikling. Disse aktivitetene er i hovedsak organisert gjennom grunnfinansiering og BigInsight.

Temasider

Aktuelle prosjekter

Teknologi og industri involverer disse fagfeltene