Universell utforming (UU)

På NR jobber vi med universell utforming av it- og teleprodukter og tjenester. Universell utforming handler om å gjøre tjenestene og produktene tilgjengelige for så mange som mulig, og med så høy brukskvalitet som mulig.

Aktuelle prosjekter

Andre prosjekter

I dette prosjektet utarbeides to versjoner av et og samme nettsted: den ene digitalt tilgjengelig og universelt utformet, og den andre utilgjengelig. Nettstedet kan brukes til ulike formål, men blant annet som målestokk i brukertester, derav navnet Referanse-nettsted. Vi fant imidlertid et enda bedre navn: Clothes4All. Dette fordi nettstedet etterligner en nettbutikk.

Clothes4All kan brukes 

  • for å teste digital tilgjengelighet, 
  • gi opplæring i tekniske forhold og anbefalinger samt verktøy og hjelpemidler, 
  • for å validere automatiske sjekkere og 
  • å skape empati for personer med funksjonsvariasjon og 
  • øke forståelse for den tekniske siden av universell utforming. 

Løsningen er tilgjengelig som åpen kildekode med målsetning om å bli det nye internasjonale referansepunktet for testing av aspekter av universell utforming på web, både i forbindelse med brukertester og (semi-)automatiske verktøy. Prosjektet er at samarbeid mellom Norsk Regnesentral (NR) og Webstep AS, samt OsloMet og Universitet i Oslo. NR bidrar hovedsakelig med sin fagkompetanse på universell utforming og digital tilgjengelighet i alle ledd, det vil si under kravstilling, utvikling, testing og validering, men også med prosjektledelse.

Målet med prosjektet var å utvikle og teste ut en innovativ løsning for språkopplæring i norsk for barn i Grorud bydels barnehager. Prosjektet ble gjennomført som en del av Groruddalssatsingen som er Oslo kommunes og statens felles innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Løsningen bygger på en kombinasjon av robot og app med det overordede mål å bidra til at en vesentlig høyere andel av de minoritetsspråklige barna behersker norsk når de starter på skolen. Konseptet ble utviklet med utgangspunkt i bydelens metodikk for språkopplæring i barnehagene og som et supplement til annet systematisk språkarbeid gjennom dagen.

Norsk Regnesentral sto sentralt i utviklingen og testing. Vi arbeidet blant annet med:

  • Kartlegge utfordringer og forutsetninger, herunder pedagogiske og funksjonelle krav og optimale virkemidler for interaksjon mellom barn og robot.
  • Designe en helhetlig løsning, spesifisere tekniske krav, utvikle relevant innhold basert på eksisterende metodikk for språkopplæring, og implementere en prototyp-løsning hvor robot brukes i samspill med nettbrett og applikasjon.
  • Evaluere og teste ut prototypen.
  • Utrede ulike etiske utfordringer.

Bedre norskspråklige ferdigheter hos barna er forventet å ha stor positiv effekt på sikt. Sannsynligheten for å fullføre skolegang og eventuelt videregående opplæring vil økes, og det vil også være lettere for dem å komme inn i arbeidslivet. Bedre språk vil fremme integrering og kan hjelpe til med å utligne sosiale forskjeller. En mer helhetlig og motiverende språkopplæring vil dermed ha store ringvirkninger på språkopplæringen i barnehagene, være tidsbesparende for de ansatte og åpne flere muligheter for tettere samarbeid med barnas foreldre og foresatte.

I media

Using social robots to improve children’s language skills – Techxplore.com, 11.november 2020

I dette prosjektet ser vi på synshemmedes bruk av IKT i arbeidsliv, både som arbeids- og støtteverktøy. Forskriften for universell utforming av IKT gjelder ikke arbeidsliv, bortsett fra intranett-løsninger, og det er rapportert om en god del digitale utfordringer for mange, spesielt blinde og svaksynte i jobb. For noen av disse er situasjonen så alvorlig at de mot sin vilje må jobbe deltid eller slutte helt. Andre kommer seg ikke i arbeid.

Prosjektmål er å skaffe oppdatert kunnskap og statistikk på området gjennom to hovedgrep. For det første skal det gjennomføres en større spørreundersøkelse med formålet om å fremskaffe en fornyet og forskningsbasert oversikt over omfanget av utfordringene, spesielt for synshemmede. Dernest skal inngående dybdeintervjuer skaffe klarhet på hva disse utfordringene egentlig skyldes: enkelte tekniske komponenter, menneskelige faktorer, samspillet av begge, eller eventuelt andre omstendigheter.

Prosjektet vil bety et steg nærmere visjonen for et universelt utformet samfunn og et inkluderende arbeidsliv. Det vil bidra med gode argumenter og tyngde i det videre interessepolitiske arbeidet med å redusere den digitale diskrimineringen.