IT-støtte for synshemmede eldre

Målet med prosjektet er å bidra til at flere synshemmede eldre bruker teknologi som et ledd i strategien for å motvirke ensomhet. 

Mange eldre får redusert syn. Det kan føre til nedsatt bevegelsesfrihet, redusert mulighet til deltakelse i sosiale sammenhenger og isolasjon.

Forekomsten av å føle seg ensom er vesentlig høyere blant personer med nedsatt syn enn i den generelle befolkningen. Undersøkelser har vist at for personer med nedsatt syn kan det å delta på digitale arenaer være ekstra viktig. Dette krever god opplæring og støtte, samt at løsningen er universelt utformet. 

Bilde: Kampus Production / Pexels

Motvirke ensomhet

Dette prosjektet skal bidra til at flere synshemmede eldre bruker teknologi for å motvirke ensomhet. Vi fokuserer på følgende strategier: 

  1. Øke synshemmede eldres motivasjon, slik at de som opplever ensomhet ser fordelen med og aktivt etterlyser opplæring i digitale ferdigheter. 
  2. Bevisstgjøre og ansvarliggjøre kommuner til å påse at deres teknologibaserte tjenester er universelt utformet, samt at de har et opplæringstilbud i grunnleggende digitale ferdigheter for synshemmede eldre med behov for slik opplæring. 
  3. Utvikle og tilgjengeliggjøre læringsressurser for lærere og elever ved Voksenopplæringene og andre læringsarenaer.  

Vi jobber tett sammen med Norges Blindeforbund, Evenes syns- og mestringssenter, Trondheim voksenopplæringssenter og Oslo Voksenopplæring Nydalen. 

Norsk Regnesentral bidrar med vår ekspertise innen digital inkludering og universell utforming av IKT, domenekunnskap på eldre og nedsatt funksjonsevne, samt bred kompetanse på tilrettelegging og opplæring for mangfoldige brukergrupper. 

Visjonen vår er at forbedret opplæring i digitale verktøy bidrar til å styrke den enkeltes selvstendighet og sosial kontakt med andre i en mer og mer digitalisert verden.

Smarttelefoner  

Blinde og sterkt svaksynte kan benytte vanlige smarttelefoner ved å aktivere funksjonalitet under telefonens innstillinger som gir et mer talebasert grensesnitt, forstørring og endrede kontraster. Telefonen vil da oppføre seg litt annerledes, og man må bruke andre kommandoer enn det seende vanligvis gjør. Det gjør at det er vanskelig eller umulig for synshemmede å følge ordinær opplæring. Dessuten er dette funksjonalitet som mange har lite kunnskap om, både pårørende, andre i hjemmemiljøet og IT-folk.

Derfor er det viktig å motivere synshemmede eldre til å delta i tilrettelagt undervisning. Norges Blindeforbund tilbyr kurs i bruk av smarttelefon på sine syns- og mestringssentre. Ifølge Opplæringsloven skal kommuner tilby opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter, men i praksis varierer tilbudet fra kommune til kommune. 

Tidligere prosjekter

Høsten 2019 etablerte iStøtet-prosjektet en sentral telefontjeneste hvor synshemmede og deres støttepersoner kan ringe for å få svar på spørsmål omkring bruk av smartteknologi. Med støtte fra Helsedirektoratet ble denne telefontjenesten videreført i 2020, og i mai 2020 ble denne tjenesten slått sammen med Smartja – brukerstøtte til synshemmede i regi av MediaLT og med støtte fra Stiftelsen Dam. 

Gjennom prosjektet «EziSmart – Verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre», har vi dokumentert at synshemmede eldre, i likhet med mange eldre generelt, har et stort behov for lett tilgjengelig teknologihjelp og oppfølging i etterkant av kurs / opplæring.

For synshemmede kan det være vanskelig å få hjelp til dette fra pårørende og andre i nærmiljøet. Det er derfor behov for en IT-støttetjeneste med spisskompetanse på synshemmedes bruk av smarttelefon.  

Navn: iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre

Partner: Norges Blindeforbund

Periode: 2019-2023

Finansieringskilde: Helsedirektoratet