God helse er essensielt for et godt liv både for mennesker og dyr, og for å forstå mekanismene for god helse trengs forskning.

Vi deltar i modelleringen av koronasmittespredning. Modellene som brukes av Folkehelseinstituttet bygger på doktorgradsarbeidet til NR-forsker Solveig Engebretsen, og er avgjørende for å forstå hvor og hvordan smittespredningen foregår i Norge.

I flere år har vi bistått Helsedirektoratet med statistisk analyse og sammenstilling av data i forbindelse med kartlegging av pasientskader i helse- og omsorgstjenesten. Vi jobber nå med Helsedirektoratet, og 18 helseforetak og sykehus fra hele landet, for å kunne muliggjøre en nasjonal kvalitetsindikator for pasientskade. Indikatoren er viktig i arbeidet med å redusere omfanget av pasientskader i somatisk spesialisthelsetjeneste.

I lang tid har vi samarbeidet med Farmakologisk og Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. De siste årene har forskergruppen studert medikamentbruk i forbindelse med Parkinsons sykdom.

Vi har lang erfaring med registerdataforskning, og ofte kombineres informasjon fra flere ulike helseregistre. Det har blitt forsket på kreftmedikamenter, angstdempende legemidler, sovemidler, antipsykotiske legemidler, kolesterolsenkende legemidler, antikoagulasjonsmidler, og legemidler mot halsbrann, magesår og sår i spiserøret.

Vi deltar i kjernefasiliteten for bioinformatikk ved Universitetet i Oslo, og tilbyr statistisk rådgivning og analyse av genomiske data.

Vi har lang erfaring med analyser av for eksempel mikro-RNA, DNA-metylering, RNA-sekvenser, SNP-er og mRNA-ekspresjonsdata. Vi deltar også i forskningsprosjektet Id-Lung ved Universitetet i Tromsø, som bruker multiomiske data til å identifisere biomarkører for metastatisk lungekreft.

Oslo universitetssykehus, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet er samarbeidspartnere vi har jobbet lenge med. Dette har resultert i ny innsikt i antibiotikabruk- og resistensproblematikken, bedre laksevelferd i oppdrettsanlegg, bedre forståelse av seksuelle kjærtegn mellom kyr i forbindelse med brunst, nye metoder for varsling av luftforurensning, og nye metoder for sikkerhetsmarginer i blodprøver for alkohol og en rekke legemidler.

Kompetansen vår dekker hele spekteret av statistiske metoder, fra vanlige regresjonsmodeller til kompleks Bayesiansk hierarkisk modellering. I et nært samarbeid med partnere kombineres gjerne mekanistiske modeller basert på fysisk, kjemisk eller biologisk kunnskap med datadrevne, stokastiske modeller. Et godt forskningsprosjekt vil ofte inkludere deltagere med ulik bakgrunn, og vi har lang erfaring i å samarbeide med leger, biologer, farmakologer, veterinærer og andre. Et godt tverrfaglig samarbeid vil gi gode helsegevinster for samfunnet.

Bildeanalyse og maskinlæring i SAMBA:

Statistisk analyse og prognoser i SAMBA:

Aktuelle prosjekt

Helse bruker disse fagfeltene