Sosiale roboter

NR forsker på nytte av sosiale roboter i opplæring, undervisning og dialogarbeid. Målet med å bruke roboter i møte med mennesker kan være å forbedre læringsopplevelsen og dermed selve læringen til en gitt målgruppe, eller å skape bedre forståelse mellom forskjellige grupper.

NR har flere prosjekter der sosiale roboter inngår som en sentral del. Vi har blant annet undersøkt hvordan sosiale roboter kan brukes i språkopplæringen av minoritetsspråklige barnehagebarn, og til å øke forståelsen og kommunikasjonen for barn med autisme.

Vi jobber også med å øke ferdighetene til kommunikasjonsdelen av en robot, gjennom å gjøre den såkalte dialogstyreren mer fininnstilt. Dialogstyreren bestemmer hva systemet skal si eller gjøre på et gitt tidspunkt, som å svare brukeren eller utføre en bevegelse.

Roboter og språk hos barn

Bedre norskspråklige ferdigheter hos barna kan ha en stor positiv effekt ved økt sannsynligheten for å fullføre skolegang og videregående opplæring, bedre språk fremmer også integrering og kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Målgruppene for undersøkelsen bestod av barn på rundt fire til seks år samt deres familier.

Vi målte læringseffekten av å bruke roboten i en utprøving som gikk over en periode på seks uker i to barnehager i Oslo kommunes bydel Grorud i 2020. I utprøvingen lærte fremmedspråklige barn med en robot i gjennomsnitt 12 % flere ord enn barn i en kontrollgruppe uten robot.  

NR utviklet programvaren som roboten styres med, og til språkopplæringen utviklet vi også en læringsapp for mobile enheter. Denne ble brukt for å muliggjøre språkopplæring for barnas foreldre i hjemmet, det vil si uten robot, og i barnehagen, der robot og app ble koblet sammen. 

Vi som jobber med sosiale roboter i NR kan:

 • kartlegge behov og forutsetninger, som pedagogiske og funksjonelle krav og virkemidler for interaksjon mellom barn og robot 
 • designe en helhetlig løsning, inkludert utvikling av relevant innhold basert på eksisterende metodikk for språkopplæring 
 • implementere prototyper 
 • evaluere og teste prototyper med egnet metodikk, samt måle læringsopplevelse og læringseffekt 
 • utrede ulike etiske utfordringer 
 • gå i dybden av dype nevrale nettverk som styrer robotenes måte å bruke språket på

Pågående prosjekter: 

 • ROSa: 
  Robotstøttet læring for barn på 6 – 12 år i autismespekteret ved hjelp av én-til-én-undervisning og opplæring i språk, sosiale ferdigheter og kommunikasjon 
 • Graphdial: Hvordan roboter kan kommunisere med mennesker gjennom talespråk

Tidligere prosjekter: 

 • Robotstøttet språkopplæring i barnehagen (ROS).
  Norskopplæring for barn på 4 – 6 år med minoritetsspråklig bakgrunn i grupper på ca. 4 – 8 barn med pedagog. Prosjektperiode 2018-2021. 
 • Sinoe! 
  Systematisk norskopplæring for barn med ASD i overgang fra barnehage til skole ved hjelp av sosiale roboter. Prosjektperiode 2017 – 2018. 
 • Forstudie av sosiale roboter i barnehagen med utredning av potensiale for å bruke sosiale roboter i språkopplæringen. Projektperiode: 2017.