Inkluderende digitalt arbeidsliv

Dette prosjektet dreier seg om kostnad- og effektmålinger av tiltak for universell utforming i IT- og IKT-systemer. 

Universell utforming er ifølge EU-kommisjonen en god strategi for å forbedre mulighetene til personer med nedsatt funksjonsevne for å delta i det digitale samfunn på lik linje med andre.

Dette bekreftes av tidligere forskning. I Norge har 15 til 19 prosent av befolkningen en eller annen form for nedsatt funksjonsevne (Bufdir; 2020). Samtidig er det kjent at «vi vet lite om effektene av universell utforming, særlig om nytten, men også om kostnadene», som Proba samfunnsanalyse i 2020 skrev på oppdrag fra Bufdir. 

I prosjektet vil vi iverksette tiltak for universell utforming i IT-systemer på en kontrollert måte og måle tiltakenes kostnader og effekter i henhold til teknisk tilgjengelighet, brukskvalitet og brukeropplevelse, effektivitet og andre faktorer. 

Inkluderende teknologi for alle

Norsk Regnesentral bidrar med sin ekspertise på IT- og IKT-systemer, teknisk tilgjengelighet, brukskvalitet, brukerinvolvering og mangfold. I prosjektet jobber vi blant annet med litteraturstudie, metodeutvikling, tekniske undersøkelser og målinger, brukerevalueringer og effektanalyser. 

Med den økte kunnskapen om universell utformingens lønnsomhet vil vi blant annet kunne gi konkrete anbefalinger både til næringsliv, offentlig forvaltning og politiske beslutningstakere med hensyn til mer inkluderende arbeidsplasser og universelt utformede tekniske løsninger. Visjonen er mindre eksklusjon av sårbare grupper, især individer med nedsatt funksjonsevne, å bidra til at flere står lenger i jobb, å redusere andelen av de som jobber deltid og generelt øke den enkeltes livskvalitet. 

Navn: IDA – Inkluderende digitalt arbeidsliv

Partnere: DIPS AS, Norges Blindeforbund, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Hjelpemiddelsentral Oslo

Periode: 2023 – 2026

Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjekttype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt