Tilgjengelige tilbakemeldinger

I dette forsknings- og innovasjonsprosjektet undersøker vi aspekter knyttet til funksjonalitet for å gi tilbakemelding om tilgjengelighet på nettsteder.

Det er ventet at krav om tilbakemeldingfunksjon vil bli innført i norsk lov som en del av EUs nye webdirektiv (WAD) i 2021. Det skal gi brukerne av et nettsted muligheten til å rapportere inn tilgjengelighetsfeil og gjøre det mulig å etterlyse informasjon i tilgjengelige formater. 

Ved siden av generell kunnskapsøkning om hvordan en slik tilbakemeldingsfunksjon bør utformes tar vi også sikte på å utvikle prototyper i en smidig utviklingsprosess med brukermedvirkning og samskapingsmetoder (co-creation). Dette innebærer utvikling og testing i flere sykluser / iterasjoner. Arbeid med personas, scenarier og brukerreiser vil være en del av metodikken. Vi ønsker spesielt å inkludere brukere med nedsatt funksjonsevne og personer som kan ha utfordringer med språk eller digital kompetanse. For å få til dette arbeider vi tett sammen med ulike bruker- og interessegrupper.

Universelt utformet

Det overordnede målet er å øke kunnskapen om hva som skal til for at brukere melder fra om feil på nettsteder, om hindringer som brukere opplever i dag, og hvordan man kan utforme og organisere en tilbakemeldingsfunksjon slik at den gir en god brukeropplevelse. Løsningene våre skal være mest mulig teknisk tilgjengelig og universelt utformet, samtidig som den oppfyller krav til personvern og sikkerhet, og oppleves som nyttig og attraktiv å bruke.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med konsulentfirmaet Tingtun, som har lang erfaring med tilgjengelighetstesting, kvalitet på nett og mekanismer for tilbakemeldinger.

For å sikre at de tekniske løsningene, funnene og anbefalingene kommer både privat og offentlig sektor til gode, vil løsningene vi utvikler være basert på åpen kildekode. Videre legger vi vekt på formidling og at resultatene skal være åpent tilgjengelig.

Navn: TiTi – Tilgjengelige tilbakemeldinger

Partner: Tingtun As

Periode: 2020 – 2022

Finansiering: NAV, FoU