Økt arbeidsinkludering av synshemmede

Hvordan kan vi forbedre jobbmulighetene for synshemmede i Norge og minske diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser ?

  • Vi vil øke kunnskapsgrunnlaget om hva som skal til for at norsk arbeidsliv skal kunne oppfylle mål/krav om universell utforming og sikre rimelig tilrettelegging for synshemmede.
  • Vi legger vekt på å formidle denne kunnskapen til arbeidsgivere, beslutningstakere og potensielle arbeidstakere.
  • Vil vil finne ut hvordan arbeidsgivere best kan påvirkes til å bevege seg i riktig retning.

Arbeidet fokuserer på de teknologiske aspektene i arbeidslivet, men det vil også være naturlig å se på relaterte tema, som støtte gjennom det offentlige, organisering av arbeidsoppgavene, opplæring og informasjons- og holdningsskapende tiltak.

Redusere fordommer

Bakgrunn for prosjektet er anbefalinger i en rapport som kom ut i 2019 fra FNs komite som overvåker CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). De norske myndighetene rådes her til å rette oppmerksomheten på bærekraftsmål 8, Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Herunder faller også delmål 8.5, som dreier seg om «full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne». Komiteen råder spesifikt å jobbe med blant annet disse punktene:

  • Å redusere fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet og styrke reguleringer mot diskriminerende praksis, inkludert manglende eller mangelfull tilrettelegging.
  • Å innføre krav om universell utforming av fysisk arbeidsmiljø og IKT-verktøy.

Prosjektet vil være et bidrag for å imøtekomme disse anbefalingene.

Det kan forøvrig også relateres til to tidligere forskningsprosjekt knyttet til prosjektgruppen, IKT i synshemmedes arbeidsliv (NR) og Mangfold på arbeidsplassen (Norce Research). Her kom det frem at teknologi har både positive og negative aspekter for arbeidstakere med nedsatt syn, men de negative aspektene dominerer opplevelsene for mange.

Navn: Inkluderende arbeidsliv – barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede

Samarbeidspartnere: Norges Blindeforbund, NORCE Research

Periode: 2020 – 2022

Finansiering: Bufdir