COHIBA er en app som beskriver overganger mellom geologiske lag. COHIBA er laget for å beskrive overganger i områder hvor vi har lite informasjon og hvor usikkerheten er stor. Dette gjelder spesielt i olje- og gassreservoarene, men teknologien er også velegnet til å beskrive undergrunnen i områder med kvikkleire. 

COHIBA kan

  • Benytte store mengder data fra brønner med sonelogg og/eller resistivitetslogg
  • Beskrive avhengigheten mellom lagene i undergrunnen riktig
  • Analysere input data, fjerne feil og rapportere problemer
  • Håndtere dybdeusikkerhet i brønner
  • Kryssvalidere brønner

Programvare

Be om å få en prøvelisens av COHIBA her sek@nr.no

Metode

For å modellere de geologiske overgangene benytter vi seismiske data og kart over tykkelsen til geologiske lag. Slike data er usikre, og denne usikkerheten håndteres ved at data beskrives som mangedimensjonale normalfordelinger. Usikkerheten kan reduseres ved å integrere observasjoner av de geologiske lagene i modellene våre. Slike observasjoner gjøres i brønner og integrasjonen skjer ved å benytte Bayesisk statistikk. Ved å behandle alle datakilder på en konsistent måte, kan usikkerheten i undergrunnen minimeres.

Hvert punkt i overgangen mellom to geologiske lag er gitt av en normalfordeling. Moden i alle disse fordelingene gir den mest sannsynlige representasjonen av undergrunnen. Usikkerheten gjør imidlertid at det finnes mange andre mulige beskrivelser. Dette kan utforskes ved å trekke fra normalfordelingene. Den sanne beskrivelsen av undergrunnen vil alltid være en av disse alternative representasjonene. Vi vet bare ikke hvilken det er!