GIG – Geofysisk Inversjon til Geologi

FoU-konsortiet Geophysical Inversion to Geology (GIG) utvikler algoritmer som inverterer seismiske data og beregner sannsynligheten for at undergrunnen består av ulike bergarter som sand, skifer og leire fylt med vann, olje eller gass.

NR leder GIG sammen med en gruppe av de ledende olje- og gasselskapene som opererer på norsk sokkel.

Fokusområder

Vår forskningen og utvikling fokuserer på følgende områder:

 • Bedre og raskere algoritmer, spesielt vurdere alternative approksimasjoner som kan økt ytelsen uten å gå på bekostning av resultatet,
 • Verktøy for å vurdere robustheten til inversjonsresultatet og den geologiske prior modellen,
 • 4D seismisk inversjon ved simultan inversjon av flere 3D seismiske datasett,
 • Inkludere laterale koblinger i inversjonsprosessen for å bedre ta bedre hensyn til laterale korrelasjoner i geologien,
 • Mer informasjon ut av inversjonen som sannsynlighetsfordelinger av lagtykkelser, justerte horisonter med usikkerhet og intern lagdeling,
 • Mer fleksibel og korrekt definisjon av den geologiske prior modellen.

Fordeler og ytelser til sponsorene

 • Tilgang til rapporter, publikasjoner og utviklede metoder siden prosjektet startet opp i 2016
 • Brukerstøtte og opplæring i metodene som utvikles
 • Hjelp til spesielle utfordringer knyttet til inversjonsstudier
 • Påvirke aktiviteter og satsningsområder i prosjektet
 • Delta på jevnlige statusmøter
 • Delta på 1/2-årige møter hvor det stemmes over budsjett og arbeidsplaner
 • Tilgang til PCube applikasjonen
 • Forløpende tilgang til nye metoder som utvikles
 • Bug-fiksing
 • Tilgang til intern nettside

Våre partnere

Metode

Algoritmene er basert på Bayesiansk seismisk inversjon for kvantitativ tolkning av seismiske data. GIG videreutvikler og forbedrer algoritmene som er kjent som PCube og PCube+. Algoritmene GIG utvikler benytter seg av seismiske data, elastiske egenskaper til bergarter og en matematisk modell av undergrunnen hvor egenskaper til bergarten i et lite punkt bare avhenger av egenskaper i nabopunkter (Markov modell).

Dataene analyseres ved hjelp av Bayesiansk statistikk som oppdaterer den matematiske modellen av undergrunnen så den passer bedre med de seismiske dataene. Den oppdaterte modellen beregner sannsynligheten for bergartene i ethvert punkt. I tillegg kan den beregne dybden til ulike avsetningsmiljøer (horisonter) og lagtykkelser (isokroner) til bergartene med en usikkerhet. Metodene kan også kombineres med bergartsmodeller for å beregne egenskaper som porøsitet, leirinnhold og væskemetning.

Programvare

Utviklingsarbeidet i GIG implementeres i en egen programvareapplikasjon PCube. Applikasjonen kjører på Windows PCer i et eget grafisk brukergrensesnitt eller fra Linux i et kommandolinje-grensesnitt. Deltagerne i prosjektet har tilgang til PCube applikasjonen og flere av sponsorene bruker den i sitt daglig arbeid med seismisk inversjon. Nye metoder og forbedringer i PCube og PCube+ algoritmene, herunder PCube+ 4D, utvikles og testes først i PCube applikasjonen.

Algoritmen PCube+ er også kommersielt tilgjengelig i programmet PSPro som leveres av Sharp Reflections. Via et samarbeid med GIG har Sharp Reflections tilgang til kildekoden til algoritmen.

Flere verktøy og metoder finnes bare i PCube applikasjonen. Spesielt gjelder dette verktøy for å vurdere kvaliteten og robustheten til den seismiske inversjonen.

Selvstendige studier

NR kan gjennomføre selvstendige inversjonsstudier med PCube applikasjonen uavhengig av GIG. Ofte har disse blitt utført i tett samarbeid med oppdragsgiver og på en slik måte at de kan videreføre arbeidet på egen hånd etter at prosjektet er ferdig.