E-helse og velferdsteknologi

NR forsker på e-helse og velferdsteknologi. Mange av prosjektene våre dreier seg om pasient- og brukerperspektivet. Vi er også opptatt av behandlerens rolle og perspektivet til pårørende og hjelpere. 

E-helse og velferdsteknologi er et komplekst område med mange forskningstemaer. Her utnytter vi at våre grupper for digital transformasjon, personvern og sikkerhet og gruppen for digital inkludering samarbeider tett og bidrar med ulike innfallsvinkler. Vi er opptatt av likeverdig tilgang til helsetjenester og gode pasient- og brukeropplevelser, samtidig som vi vektlegger etiske aspekter, personvern og høy digital sikkerhet.  

Digital helsekompetanse

Mange av prosjektene våre handler om å øke individets digitale helsekompetanse slik at en kan ta ansvar for egen helse. Det innebærer å støtte prosessen med å søke opp, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon fra elektroniske kilder, samt å kunne bruke elektroniske verktøy i oppfølging av egen helsetilstand. Sentrale elementer i dette arbeidet er god brukskvalitet, universell utforming og opplæring.  

Vår forskning omfatter i stor grad utvikling av kunnskap og metoder som bidrar til bedre produkter og tjenester, for eksempel for e-konsultasjoner, selvbetjeningsløsninger, egenmåling av helseparametre og administrasjon av egen helse.  

Motvirke utenforskap

Målet vårt er aktivt å fremme egenmestring og motvirke utenforskap for på den måten å forbedre livskvalitet for alle involverte, også pårørende og andre hjelpere. 

Vi legger til grunn flere av FNs bærekraftsmål i arbeidet vårt, først og fremst god helse og livskvalitet for alle (nr. 3). Mål nr. 10, mindre ulikhet, handler om like muligheter for alle og å redusere forskjellsbehandling. Samarbeid for å nå målene (nr. 17), der tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, er også et fokusområde. 

Vi legger til grunn flere av FNs bærekraftsmål i arbeidet vårt
Vi legger til grunn flere av FNs bærekraftsmål i arbeidet vårt

Vår fagruppe i digital helsekompetanse tilbyr 

 • Teknologirådgivning 
 • Kartlegging av behov og forutsetninger, samt utvikling av funksjonelle systemkrav 
 • Implementasjon av prototyper, inkludert produksjon av relevant innhold 
 • Evaluering og utprøving av prototyper med egnet metodikk, måling av brukeropplevelse og behandlingseffekt 
 • Følgeforskning og dokumentasjon og publisering av resultater gjennom fagfellevurderte kanaler 

Aktuelle prosjekt

 • Close the Gap – Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenestene (Finansiering: Norges forskningsråd). Prosjektperiode: 2021 – 2025 
 • Capable – Empower citizens to active use of their health information  utforsking av hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger for å fremme egen helse og mestre egen sykdom.Prosjektet hadde fokus på utfordringene med å ha oversikt over egne legemidler, ernæring, avtaler fra helsetjenesten.(Finansiering: Helsevel, Norges Forskningsråd). Prosjektperiode 2018 – 2021.  
 • Innsikt – Inkluderende brukermedvirkning og bred deltakelse for å samskape trygge, kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester (Finansiering: Helsevel, Norges Forskningsråd) Prosjektperiode: 2018 – 2021 
 • EZISmart – Verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre (Finansiering: Helsedirektoratet). Prosjektperiode: 2017 – 2018 
 • Medaktiv – Digital helseinformasjon: innbyggerdeltakelse, aktiv medvirkning og potensiale for innovasjon (Finansiering: Regionale Forskningsfond Hovedstaden). Prosjektperiode 2017 
 • RevmaRApp- Utvikling av app for revmatikere for å bidra til bedre egenmestring av revmatisk sykdom. (Finansiering: Extrastiftelsen). Prosjektperiode 2014 – 2015 
 • APPETITT – APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel – Utvikling av en app for hjemmeboende eldre med ernæringsutfordringer. (Finanisering: Regionale Forskningsfond Hovedstaden). Prosjektperiode: 2015 – 2017) 
 • KontaktNett 
  Utvikling av en mobilapp for nettverksbygging, læring og kommunikasjon for pårørende av personer med demens. Prosjektperiode: 2017 – 2021 
 • Digital læringsarena for pårørende til personer med demens 
  Utvikling av en mobilapp som læringsarena for pårørende til personer med demens, og til informasjonsformidling om demens. Prosjektperiode 2014 – 2016 
 • Moskus – MObile musculoSKeletal User Self-management. Utvikling av en IKT-løsning for å støtte  egenmestring av revmatisk sykdom. (Finansiering: Norges Forskningsråd). Prosjektperiode: 2013 – 2015